สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นความเสียใจ

ท่านผู้นำสูงสุด ส่งสาส์นแสดงความเสียใจจากการเสียชีวิต

 ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามส่งสาส์นแสดงความเสียใจเนื่องจากการเสียชีวิตของพี่ชาย อยาตุลลอฮ์  ฮัจญี เชค มุฮัมมัด อาลี มุวะฮิดี กิรมานีย์  ด้วยนามของพระองค์

ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน ฮัจญี เชค มุฮัมมัด อาลี มุวะฮิดี กิรมานีย์


  ขอแสดงความเสียใจจากการเสียชีวิตของพี่ชาย ของท่าน ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน ฮัจญีเชค มุฮัมมัด มะห์ดี มุวะฮิดี  แด่ท่าน ครอบครัว ลูกหลานของท่าน และแด่มิตรสหายที่รักยิ่งของท่าน     ซึ่งท่านมัรฮูมผู้เป็นนักพูดที่มากด้วยความสามารถ  เป็นผู้รับใช้การปฏิวัติอิสลามอย่างทรงค่า ทั้งก่อนและหลังการปฏิวัติอิสลาม  อีกทั้งเป็นผู้หนึ่งที่มีเกียรติยิ่งที่ได้มอบบุตรชายที่รักยิ่งของท่านพลี (เป็นชะฮีด) ในการปกป้องสงครามพิทักษ์อันศักดิ์สิทธ์ิ

   

ขอพระองค์ทรงประทานความเมตตาความรอฮ์มัตและความมัฆฟีเราะห์ ให้กับดวงวิญญาณของท่านมัรฮูมด้วยเถิด 


ซัยยิด อาลี คาเมเนอี

14   พฤษภาคม 2558 


700 /