สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ประกาศแต่งตั้ง

แต่งตั้ง นายพล ฆุลาม ริฎอ ญะลาลี เป็นหัวหน้าองค์การยุทธ์ศาสตร์และป้องกันพลเรือนแห่งชาติ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้บัญชาการสูงสุดแห่งเหล่าทัพ  มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายพล ฆุลาม ริฎอ ญะลาลี เป็น หัวหน้าองค์การยุทธ์ศาสตร์และป้องกันพลเรือนแห่งชาติ  เนื้อความของสาส์นแต่งตั้งมีดังนี้


ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาและกรุณาปรานียิ่งเสมอ

นายพลจัตวา ฆุลาม ริฎอ ญะลาลี

สืบเนื่องจากความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่น ความเหมาะสมและประสบการณ์ที่ดีของท่าน และตามข้อเสนอของผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธ   ข้าพเจ้าขอประกาศแต่งตั้งให้ ท่านเป็น หัวหน้าองค์การยุทธ์ศาสตร์และป้องกันพลเรือนแห่งชาติ ในการนี้มันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพในภาคการป้องกันพลเรือนด้วยความมุ่งมั่นและเพียรพยายาม   เพื่อบรรลุและสร้างความเชื่อมั่นในการป้องกันประเทศและความพร้อมที่จะปกป้องในการเผชิญหน้ากับศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ หวังว่าทั้งสามอำนาจบริหารประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลของเราจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ 


ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระองค์ผู้ทรงอำนาจ ทรงประทานเตาฟิกและโอกาสให้กับท่านและทีมงานทุกคนประสบความสำเร็จ 


ซัยยิด อาลี คาเมเนอี  

15   กันยายน  2558 


700 /