สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจเนื่องในการจากไปของท่านอัลลามะฮ์ ฮะซัน ซอเดะฮ์ ออโมลี

ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง หลังจากที่ได้ทราบข่าวการจากไปของผู้ทรงความรู้

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจเนื่องในการจากไปของท่านอัลลามะฮ์ ฮะซัน ซอเดะฮ์ ออโมลี

โดยเนื้อหาของสาส์นของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ด้วยพระนามของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงกรุณา ผู้ทรงปราณียิ่งเสมอ

"ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง หลังจากที่ได้ทราบข่าวการจากไปของผู้ทรงความรู้แห่งพระผู้อภิบาล นักจาริกแห่งเอกานุภาพ อยาตุลลอฮ์ ออกอ ฮะซัน ซอเดะฮ์ ออโมลี (ขอพระองค์ทรงเมตตาต่อท่าน)

นักการศาสนาแห่งจิตวิญญาณ นักปราชญ์ และผู้ปราดเปรื่องในศาสตร์ต่างๆผู้นี้ ถือว่า ท่านนั้นเป็นบุคคลที่มีภาพลักษณ์ที่มีจำนวนน้อยอย่างมาก และเป็นที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเขายังเป็นแบบอย่างที่มีจำกัดในทุกยุคทุกสมัย ได้ทำให้สายตาต้องหลั่งน้ำตาและหัวใจทั้งหลายของบรรดาผู้ที่เลื่อมใสต่อเขาต้องแตกสลาย พร้อมทั้งการได้รับประโยชน์จากศาสตร์ องค์ความรู้ มะอ์รีฟัต และสติปัญญาจากท่าน ทั้งผลงานการประพันธ์ทั้งหลายของผู้สูงส่ง ผู้นี้ จะเป็นแหล่งความรู้อันสมบูรณ์ให้กับบรรดาผู้ที่มีความรักและห่วงใยต่อเขา

และข้าพเจ้าต้องขอแสดงความเสียใจต่อบรรดามิตรสหาย บรรดาสานุศิษย์ และบรรดาผู้ที่มีความเลื่อมใส โดยเฉพาะบรรดาประชาชน ศรัทธาชนแห่งการปฏิวัติอิสลามชาวออโมล และเยาวชนทั้งหลายที่ได้รับพลังดึงดูดในการแสดงจุดยืนแห่งการปฏิวัติอิสลามของเขา รวมทั้งมารยาทอันสูงส่งแห่งมนุษยธรรมของท่านมัรฮูมผู้นี้

 สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงสูงส่ง โปรดทรงเมตตา ให้อภัยและประทานฐานันดรอันสูงส่งให้กับท่านด้วยเถิด"

ซัยยิดอะลี คาเมเนอี

4 เมฮ์ร 1400

 ตรงกับ 26 กันยายน 2021

 

700 /