สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจเนื่องในการจากไปของอยาตุลลอฮ์เชคลุฏฟุตลอฮ์ ศอฟี กุลพัยกานี

อยาตุลลอฮ์ ศอฟี กุลพัยกานี เป็นเสาหลักของสถาบันศาสนา

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจเนื่องจากการจากไปของนักนิติศาสตร์ผู้สูงส่ง และมัรญิอ์ผู้มีบะศีรัต ท่านอยาตุลลอฮ์ ฮัจญี เชค ลุฏฟุลลอฮ์ ศอฟี กุลพัยกานี

โดยเนื้อหาของสาส์นของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม มีรายละเอียดดังนี้

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ พระผู้ทรงเมตตา ปราณียิ่งเสมอ

ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง หลังจากที่ได้ทราบข่าวการจากไปของนักนิติศาสตร์ผู้สูงส่ง และมัรญิอ์ ผู้ที่มีบะศีรัต ท่านอยาตุลลอฮ์ ฮัจญี เชคลุฏฟุลลอฮ์ ศอฟี กุลพัยกานี ขอพระองค์ทรงพึงพอพระทัยต่อเขาด้วยเถิด 

ท่านเป็นเสาหลักของสถาบันศาสนาของเมืองกุมและนักวิชาการที่โดดเด่นทางวิชาการความรู้และภาคการปฏิบัติ รวมทั้งเป็นนักการศาสนาที่เปี่ยมล้นด้วยกับประสบการณ์ในสถาบันศาสนาอันทรงเกียรติ

ท่านเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ที่ดีที่สุดในยุคสมัยของมัรฮูม อยาตุลลอฮ์บุรูญิรดี และเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและการปฏิบัติในยุคสมัยของมัรฮูม อยาตุลลอฮ์ ซัยยิดมุฮัมมัด ริฎอ กุลพัยกานี ท่านยังได้รับมอบความไว้วางใจจากอิมามโคมัยนี (ร.ฮ.) ในยุคแห่งการปฏิวัติอิสลามอีกด้วย 

ตลอดหลายปี ท่านเป็นเสาหลักของสภาผู้พิทักษ์และหลังจากนั้น ท่านยังมีความห่วงใยและเข้ามารับผิดชอบแก้ไขในประเด็นของการปฏิวัติอิสลามและปัญหาต่างๆของประเทศชาติ 

หลายครั้งที่ข้าพเจ้าได้รับประโยชน์จากข้อคิดเห็น ทัศนะและการให้คำปรึกษาของท่านอย่างเสมอ

ท่านยังมีความสามารถด้านกวีนิพนธ์ มีความจำที่แม่นยำในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และมีการพูดถึงปัญหาต่างๆทางสังคม ทั้งหมดนี้คือ มิติต่างๆทางด้านบุคลิกภาพของนักการศาสนาผู้สูงวัย ผู้สูงส่ง ผู้นี้ 

จากไปของท่าน ถือเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของสังคมวิชาการศาสนาของประเทศ

ข้าพเจ้าต้องขอกล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัว ผู้ทรงเกียรติ และลูกๆของท่านและบรรดามัรญิอ์ ผู้ยิ่งใหญ่และบรรดานักการศาสนาของสถาบันศาสนาและบรรดาผู้ปฏิบัติตามท่านและผู้ที่มีความรักและความห่วงใยต่อท่าน โดยเฉพาะในเมืองกุมและเมืองกุลพัยกาน และข้าพเจ้ายังขอวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้า ขอพระองค์ทรงโปรดประทานความเมตตาและการอภัยโทษให้กับท่านด้วยเถิด

 

ซัยยิดอะลี คาเมเนอี

12 บะห์มัน 1400

1 กุมภาพันธ์ 2022

ทั้งนี้ การจัดงานรำลึกไว้อาลัยท่านอยาตุลลอฮ์ ศอฟี กุลพัยกานี จะจัดขึ้นในช่วงค่ำวันพุธที่ 13 บะห์มัน 1400 หลังจากนมาซมักริบและอิชา ณ มัสญิดอิมามฮะซัน อัสกะรี (อ.) โดยสำนักผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม เป็นเจ้าภาพในงานดังกล่าวอีกด้วย

 

700 /