สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ผู้นำสูงสุดส่งสาส์นถึงสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาอิสลามแห่งชาติในประเทศยุโรปประจำปี 2022

ความจำเป็นในการรู้จักแนวรบ การแสดงจุดยืนที่ถูกต้องและการเตรียมพร้อม

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ส่งสาส์นเนื่องในการประชุมประจำปี 2022 ครั้งที่ 56 ของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาอิสลามแห่งชาติในประเทศยุโรป  โดยท่านผู้นำได้ชี้ให้เห็นว่า จากสถานการณ์ทางการเมืองและการทหารครั้งล่าสุด เราจะต้องตระหนักถึงการรู้จัก การจัดระเบียบแนวรบด้านหน้า การแสดงจุดยืนที่ถูกต้อง และการเตรียมพร้อมในการแสดงบทบาทในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนฝ่ายแนวรบที่ชอบธรรม

โดยใจความสำคัญของสาส์นของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณา ผู้ทรงปราณียิ่งเสมอ

ถึงบรรดานักศึกษาที่มีเกียรติยิ่ง

เหตุการณ์ต่างๆทางการเมืองและการทหารที่ได้อุบัติขึ้นในหลายวันที่ผ่านมานี้ แสดงให้เห็นว่าเป็นส่วนประกอบหนึ่งของความบิดเบี้ยวของประวัติศาสตร์ของโลก ซึ่งบรรดานักอัจฉริยบุคคลและชนชั้นนำของประชาชาติที่ยิ่งใหญ่ของเราที่อยู่ในช่วงเวลานี้ เป็นผู้แบกรับภาระหน้าที่อันพิเศษอย่างยิ่ง การรู้จักในการจัดระเบียบแนวรบด้านหน้าและการจัดแถวแนวรบ ทั้งการแสดงจุดยืนที่ถูกต้อง ความรับผิดชอบในระยะสั้นและการเตรียมความพร้อมในการแสดงบทบาทเพื่อสนับสนุนฝ่ายแนวรบที่ชอบธรรม ถือว่าเป็นภารกิจในระยะปานกลางของพวกเขา

พวกท่านทั้งหลาย คือ เยาวชนที่มีเกียรติยิ่งที่สามารถจะเปล่งประกายในทั้งสองภาคส่วนได้และข้าพเจ้านั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พวกท่านทั้งหลายจะมีความเชื่อมั่นต่อสมาคมทั้งหลายเหล่านี้ได้ที่ประดับประดาด้วยนามอันทรงเกียรติแห่งอิสลาม

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระเจ้า ผู้ทรงอานุภาพและทรงมีวิทยปัญญาอย่างยิ่ง ขอพระองค์ทรงโปรดประทานความสำเร็จที่เพิ่มพูนให้กับพวกท่านทั้งหลายด้วยเถิด

ซัยยิดอะลี คาเมเนอี 

20 เอสฟันด์ 1400 (12 มีนาคม 2022)

 

700 /