สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

บรรดาครูเข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม

“เราจะต้องฟื้นฟูอัตลักษณ์ของอิหร่านและอิสลามให้เกิดขึ้นในบรรดาเด็กๆของประเทศ”

บรรดาครูและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศ เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี โดยท่านผู้นำถือว่า บรรดาครู คือ ผู้ที่ให้การอบรมสั่งสอนต่อยุวชนและเยาวชนทั้งหลายที่เป็นอัญมณีอันล้ำค่าและเป็นผู้สร้างอนาคตของประเทศชาติ และท่านผู้นำยังได้กล่าวอธิบายถึงสิ่งที่ควรและไม่ควรกระทำที่สำคัญของระบบทางการศึกษา โดยท่านกล่าวว่า “รัฐอิสลาม จะต้องมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อปัญหาต่างๆของบรรดาครู ซึ่งถือเป็นสิ่งที่คาดหวังของพวกเขา”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า สังคมครู เป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่ดีที่สุดและมีความประเสริฐที่สุดของประเทศ และท่านผู้นำสูงสุดยังได้กล่าวขอบคุณต่อความพยายามของบรรดานักต่อสู้ที่อดทน มีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างหนักหน่วง และมีความรับผิดชอบทั้งในเมืองและหมู่บ้านทั้งหลาย โดยท่านกล่าวเสริมว่า “คุณค่าและความสำคัญในการอบรมสั่งสอนเยาวชนที่มีความเข้าใจ เป็นผู้รู้ นักคิดและมีตรรกะ เป็นผู้ศรัทธา ด้วยการมีเจตจำนง และมีศีลธรรมและจริยธรรมของอิสลาม อีกทั้งยังมีความรับผิดชอบต่อชาติ สำหรับการสร้างอนาคตของประเทศ ซึ่งไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกับการงานอื่นๆใดได้เลย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังกล่าวเทอดเกียรติต่อการรำลึกถึงชะฮีดมุเฏาะฮะรี ในฐานะที่เป็นครูแบบอย่างที่แท้จริงและมีความสมบูรณ์แบบ โดยท่านผู้นำได้ให้คำแนะนำกับบรรดาครูว่า ให้พวกเขาใช้ประโยชน์จากผลงานการประพันธ์ของชะฮีดมุเฏาะฮะรีให้มากเท่าที่จะมากได้ และท่านผู้นำ ถือว่า สังคมครู ซึ่งมีบรรดาชะฮีด ประมาณ 5 พันคน เป็นการแสดงถึงความภาคภูมิใจของสังคมครูจากการผ่านบททดสอบต่างๆในช่วง 45 ปีที่ผ่านมา โดยท่านกล่าวเสริมว่า “บรรดาครู ผู้ทรงเกียรติ ได้ทำให้ลูกหลานของชาติพบกับความโชคดี ความภาคภูมิใจ เป็นผู้ที่มีสติปัญญา มีความรู้และเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมที่น่าเคารพ เหมือนดังที่พวกเขานั้นมีความหวัง ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ ล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง นอกเหนือจากนี้ การให้การศึกษา จะต้องเกิดขึ้นพร้อมกับพฤติกรรมและการกระทำของครูทั้งหลายอีกด้วย”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การยกย่องชมเชยนักเรียนให้เข้ามายังศูนย์กลางที่สร้างเกียรติ เช่น ในมัสญิด ฮัยอัตต่างๆ เป็นความคาดหวังที่มีต่อบรรดาครู โดยท่านกล่าวว่า “การเข้าร่วมของเหล่านักเรียนในโรงเรียน นอกเหนือจากการเรียนรู้แล้ว ยังมีเกียรติอีกประการหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการทางสื่อออนไลน์ นอกจากนี้ กระบวนการศึกษา ยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า วิกฤตของการสร้างความเสียหาย การก่อจลาจลและการสร้างความไม่ปลอดภัยตามท้องถนนและปัญหาบางประการอื่นๆ เป็นต้น”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การฟื้นฟูอัตลักษณ์ของอิหร่านและอิสลามและบุคลากรของชาติให้เกิดขึ้นในยุวชนและเยาวชนทั้งหลายที่มีความเฉลียวฉลาด เป็นความรับผิดชอบหลักของประเทศ โดยท่านกล่าวว่า  “ในกระบวนการนี้ ประเด็นภาษาฟาร์ซีย์ ถือเป็นธงชัยของประเทศและความรู้สึกถึงการมีเกียรติและศักดิ์ศรีและเป็นความภาคภูมิใจที่มีต่อความเป็นชนชาติอิหร่าน เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง แต่ทว่า จะต้องมีการสั่งสอนถึงความภาคภูมิใจและคุณค่าทางวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่แท้จริงให้กับนักเรียนทั้งหลาย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม หลังจากที่ได้กล่าวอธิบายถึงความคาดหวังจากบรรดาครู ท่านถือว่า การมีความรู้สึกรับผิดชอบในทุกด้านของระบอบการปกครองที่มีต่อสังคมครู เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง โดยท่านกล่าวว่า “ค่าครองชีพของบรรดาครู เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก แต่ทว่าปัญหาต่างๆของครู มิได้เฉพาะกับค่าครองชีพเพียงอย่างเดียว และยังมีขอบเขตที่กว้างขวางมากกว่า ทั้งการใช้ทักษะ ประสบการณ์ และการติดตามปัญหาต่างๆของมหาวิทยาลัยฟัรฮังกิยอน เป็นต้น”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า ในกรณีประเด็นหลักของการศึกษา การก้าวผ่านขั้นตอนที่ยากลำบากของความก้าวหน้าในทุกๆด้านของประเทศ โดยปราศจากการช่วยเหลือและการแสดงบทบาททางการศึกษา เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และท่านผู้นำยังได้เน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของความเข้าใจในสถานภาพอันสูงส่งของสิ่งเหล่านี้ในระบอบการบริหารจัดการประเทศ โดยท่านกล่าวเสริมว่า “นี่คือ ความผิดพลาดทางยุทธศาสตร์ของเจ้าหน้าที่บางคนในอดีตที่ผ่านมา ถือว่า ช่างน่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่คุณค่า ความยิ่งใหญ่และอำนาจที่มีประสิทธิภาพของการศึกษานั้นไม่ถูกเป็นที่รู้จักและยังถูกมองว่า สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งรบกวนและเป็นการบริโภคงบประมาณที่ไร้ประโยชน์”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้ชี้ให้เห็นว่า ส่วนมากของบรรดานักคิดและผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นตรงกันบนแกนหลักของโรงเรียน เพื่อการแก้ไขปมปัญหาต่างๆของประเทศ โดยท่านกล่าวเสริมว่า “ดังเช่นที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญ กล่าวว่า หากเราได้จัดการกับปัญหาโรงเรียน เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ก็คงจะไม่มีปัญหามากมายในวันนี้ ด้วยเหตุนี้เอง ทางออก ก็คือ การวางแบบแผนที่ถูกต้องและความเพียรพยายามอย่างจริงจังสำหรับการปฏิรูปโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ทั้งผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ ผู้ตัดสินใจ และประชาชนทุกคน จะต้องมีความเข้าใจความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อหน่วยงานทางการศึกษา”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้กล่าววิพากษ์วิจารณ์ความไม่มีเสถียรภาพของการบริหารจัดการทางการศึกษา โดยท่านกล่าวว่า “หน่วยงานที่ยิ่งใหญ่ เนื่องด้วยเหตุผลของการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีฯมาโดยตลอด ได้สร้างความเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีฯ ก็มีการเปลี่ยนรัฐมนตรีช่วยฯ ผู้บริหารระดับกลาง แม้แต่ยังมีการเปลี่ยนผู้บริหารโรงเรียนอีกด้วยเช่นกัน”

ความจำเป็นในการปรับปรุงโครงสร้าง เนื้อหา และหลักสูตรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ถือเป็นอีกประเด็นสำคัญที่ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามได้เน้นย้ำพร้อมทั้งกล่าวว่า “ดังที่ประเทศนั้นมีความต้องการพลังงาน นักคิดและนักวิชาการ ก็มีความต้องการพลังงานที่มีทักษะอีกด้วยเช่นกัน  แต่ทว่า มีอัตราส่วนที่สมดุล ระหว่างการศึกษาสายสามัญในโรงเรียนมัธยมกับการศึกษาด้านทักษะและเทคนิคและวิชาชีพใช่หรือไม่?  และคนกลางที่ก้าวผ่านโรงเรียนและมัธยมศึกษา เพื่อที่จะนำไปสู่มหาวิทยาลัยและการกระจายทรัพยากรทางมนุษยธรรมในภาคส่วนต่างๆของประเทศ เป็นแนวทางที่ถูกต้องใช่หรือไม่?”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้เชิญชวนให้บรรดาเจ้าหน้าที่ได้ไตร่ตรองและพินิจพิจารณาอีกครั้งเกี่ยวกับแนวทางของการศึกษาในปัจจุบันและการประเมินผลของอัตราการใช้ประโยชน์ในประเทศ โดยท่านกล่าวเสริมว่า “นโยบายหลักของการศึกษา จะต้องมีการสอนสั่งวิชาการที่มีประโยชน์และเป็นการตอบสนองต่อความต้องการในปัจจุบันและอนาคตของประเทศ”

เอกสารของความเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของการศึกษา เป็นประเด็นหลัก อีกประการหนึ่ง ซึ่งท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามได้ให้คำแนะนำทั้ง 5 ประการแก่บรรดาเจ้าหน้าที่ฯ โดยท่านกล่าวว่า “ประการแรก เอกสารของความเปลี่ยนแปลง จะต้องทำให้มีความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องและมีความทันสมัย

ประการที่สอง จะต้องมีการสนับสนุนอย่างเด็ดขาดในเอกสารของความเปลี่ยนแปลงและการช่วยเหลือเพื่อที่จะทำให้มีการดำเนินการ

ประการที่สาม จะต้องไม่มีคู่แข่ง ในขณะที่เอกสารของความเปลี่ยนแปลงมีความมั่นคงและดีเป็นอย่างมาก

ประการที่สี่ จะต้องมีการตระเตรียมแผนงานที่ละเอียด นับตั้งแต่จากคณะกรรมการทางการศึกษา จนถึงโรงเรียน และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและรัฐสภาอีกด้วย

ประการที่ห้า จะต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดในแผนงานที่ชัดเจน ซึ่งมีการตรวจสอบถึงความก้าวหน้าของเอกสารของความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง”

ประเด็นที่สำคัญในเรื่อง “การรับสมัครครู” ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหลักทางการศึกษาที่ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้กล่าวถึง

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้ชี้ให้เห็นถึงการขาดแคลนบุคลากรครู เนื่องด้วยเหตุผลของการไม่ได้มีการคาดการณ์อย่างถูกต้องในอดีตที่ผ่านมา โดยท่านกล่าวว่า “บรรดาครูจำนวนมากมายได้เสียสละตนเอง แต่เช่นเดียวกัน เรานั้นกำลังขาดแคลนบุคลากรครูที่มีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งวิธีการแก้ไขก็คือ ความพยายามและการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นจากการเสริมสร้างโครงสร้างและศักยภาพต่างๆของหน่วยงานในการอบรมครู โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยฟัรฮังกิยอนและเช่นเดียวกัน การใช้ประโยชน์จากบรรดาครูที่มีประสบการณ์ มีความศรัทธามั่นและมีความชำนาญ”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การตรวจสอบอย่างเหมาะสมในวิชาชีพและวิชาการทั่วไปของครูในช่วงเวลาของการรับราชการและความไม่เพียงพอต่อตัวเลือกต่างๆในการบรรจุครู เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยท่านกล่าวว่า “จะต้องไม่ทำให้กฏระเบียบในการคัดเลือกนั้น มีความสำคัญที่น้อยลง”

การประพันธ์ตำราเรียนที่น่าสนใจและมีความทันสมัย ทั้งมีการสร้างสรรค์ ถือเป็นอีกความจำเป็นประการหนึ่งที่ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอีได้กล่าวถึง โดยท่านกล่าวว่า “ตำราเรียนในทุกสาขาวิชาการทั้งหมดนั้น จะต้องเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดใจเยาวชนคนหนุ่มสาวให้มีความสนใจในการเรียนรู้”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การรวบรวมวิทยาการของอิสลามและการแนะนำ ด้วยการสร้างภาคภูมิใจให้กับอิสลามและอิหร่าน และบรรดาผู้นำทางความรู้และการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ในประวัติศาสตร์ของอิหร่าน ถือเป็นการดำเนินต่างๆที่จำเป็นสำหรับการปรับปรุงตำราเรียนให้สอดคล้องกับยุคสมัยและเหมาะสมกับกาลเวลา โดยท่านผู้นำได้ตั้งข้อสังเกตว่า “จุดประสงค์ของบางคนที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง คือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านหลักการ ในขณะที่หลักการต่างๆ เช่น ความยุติธรรม ความเป็นธรรม และความรัก จะไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นอันขาด แต่ทว่าโครงสร้างต่างๆนั้นสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ ดังเช่น วิธีการเขียนและการแสดงออก”

คำแนะนำประการสุดท้ายของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ในการพบปะกันครั้งนี้  คือ การให้ความสำคัญกับการปกครองในโรงเรียน ซึ่งท่านได้กล่าวขอบคุณต่อคณะกรรมการทางการศึกษาในประเด็นนี้ โดยท่านกล่าวว่า “แน่นอนว่า จะต้องให้ความสำคัญในประเด็นของการปกครองในโรงเรียน แต่ขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบมากนักและหลายโรงเรียนก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายปกครอง ซึ่งแน่นอนว่า การงานทางด้านการปกครอง  จะต้องเป็นการกระทำที่น่าดึงดูดใจในลักษณะที่เด็กๆนั้นไม่อาจหนีออกไปจากโรงเรียนได้”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้เน้นให้เห็นถึงการกำหนดหน้าที่ของการบริหารและการจัดการทางด้านการศึกษาให้เร็วที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้หน่วยงานนี้ มีความเด็ดขาดและมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น โดยท่านกล่าวว่า “เรานั้นมีความหวังสำหรับอนาคตของการศึกษาและการงานที่ยิ่งใหญ่ของบรรดาครู ผู้ทรงเกียรติทั้งหลาย”

ในช่วงเริ่มต้นของการพบปะกันครั้งนี้ นายซะฮ์รออี รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของปีที่ผ่านมาและแบบแผนงานในอนาคตของกระทรวงนี้

“การดำเนินการตามเอกสารของความเปลี่ยนแปลง การทำให้ขั้นตอนของกฏหมายในการจัดอันดับมีความสมบูรณ์ การปรับปรุงตำราเรียนและการขยายการศึกษาทางวิชาชีพ การปรับปรุงระบอบการปกครองสำหรับการมีอัตลักษณ์และวิถีของการดำเนินชีวิตของบรรดานักเรียน การกำหนดหน้าที่สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสจากการศึกษา การเพิ่มคุณภาพโรงงานของรัฐ การสอบบรรจุจากการอบรมครู และเช่นเดียวกัน การจัดตั้งศูนย์อบรมพิเศษสำหรับการอบรมฝ่ายการปกครอง” ถือว่า ทั้งหมดเหล่านี้ ล้วนเป็นประเด็นต่างๆที่รักษาการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวรายงาน

 

 

700 /