สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามได้แต่งตั้งประธานสภาการวิจัยผลประโยชน์คนใหม่

แต่งตั้งประธานสภาการวิจัยผลประโยชน์คนใหม่

คำสั่งแต่งตั้งจากท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ดังนี้

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณาปราณียิ่งเสมอ

พณฯ ท่าน อยาตุลลอฮ์ ออกอ  ฮัจญี เชค ศอดิก ออโมลี ลารีจานี

ด้วยกับบทบาทที่สำคัญของสภาวิจัยผลประโยชน์แห่งชาติในการบริหารและการยืนหยัดอย่างมั่นคงต่อระบอบสาธารณรัฐอิสลาม เนื่องจากการเสียชีวิตของนักการศาสนา ผู้ต่อสู้ มัรฮูมอยาตุลลอฮ์ ฮาชิมี ชาฮ์รูดี (ขอพระองค์ทรงเมตตาท่าน) และความจำเป็นในการจัดระเบียบของโครงสร้างในสภาแห่งนี้ ข้าพเจ้าจึงขอแต่งตั้ง พณฯท่านเป็นประธานของสภาที่สำคัญนี้ และเป็นสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติของสภาผู้พิทักษ์ด้วยเช่นกัน

ดังที่ได้ระบุไว้ในคำสั่งแต่งตั้งชุดใหม่ สภาชุดใหม่นี้มีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญและการกำหนดพื้นฐานหลักในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและส่วนสำคัญของหน่วยงานก็มีความสำคัญด้วยเช่นกัน อีกทั้งด้วยกับประสบการณ์ของ พณฯท่านในสภาผู้พิทักษ์และการบริหารที่เต็มความเพียรพยายามและความรอบรู้ อีกทั้งความบริสุทธิ์ใจในสำนักงานตุลาการสูงสุด

โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ของท่านและบรรดาสมาชิกที่เคารพรักยิ่งยังสภาวิจัยผลประโยชน์แห่งชาติและการมีบทบาทของสำนักงานเลขาธิการและท่านเลขาฯที่เคารพในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การดูแลของประธานของสภา จะทำให้สภาชุดนี้เป็นสภาที่สมบูรณ์อย่างที่สุด

และด้วยกับความสำคัญต่อหน้าที่ทั้งหลายในสภาแห่งนี้และสภาผู้พิทักษ์ หวังเป็นอย่างยิ่งในโอกาสอันเหมาะสมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในกิจการต่างๆของสำนักงานตุลาการสูงสุด พณฯท่านจะปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้อย่างดีที่สุด 

ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงประทานความสำเร็จอันมากมายและความช่วยเหลือในทุกๆด้านให้กับ พณฯท่านและบรรดาผู้ร่วมงานด้วยเถิด

 

ด้วยสลามและดุอาอ์

ซัยยิดอะลี คาเมเนอี

9 เดย์ 1397 (30 ธันวาคม 2018)

 

700 /