پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

سردار سرافراز حاج قاسم سلیمانی

دریافت آلبوم:

سردار سرافراز حاج قاسم سلیمانی

سردار سرافراز حاج قاسم سلیمانی
دریافت

سردار سرافراز حاج قاسم سلیمانی

سردار سرافراز حاج قاسم سلیمانی
دریافت

سردار سرافراز حاج قاسم سلیمانی

سردار سرافراز حاج قاسم سلیمانی
دریافت