پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

رعایت قبله در نماز مستحب
رعایت قبله در نماز مستحب
آیا در خواندن نمازهای مستحب واجب است که رو به قبله باشیم؟
هدیه ارباب رجوع
هدیه ارباب رجوع
اگر کارمندی کار ارباب رجوع را بدون چشم داشتی قبل از موعد انجام دهد و آخر کار ارباب رجوع بخاطر کمک کارمند مقداری وجه نقدی به او بدهد آیا پول مشکلی دارد؟
مسح سر و پای راست با دست چپ
مسح سر و پای راست با دست چپ
شخصی دست راستش را بر اثر شکستگی گچ گرفته‌اند لذا نمی‌تواند پای راست و سر خود را مسح کند آیا می‌تواند سر خود را با دست چپ و پای راست را هم با دست چپ مسح کند یا این که باید نایب بگیرد؟

امور شرعی

سوال شرعی
پیگیری پاسخ
پاسخگویی تلفنی
پرداخت وجوهات شرعی
پیگیری وجوهات شرعی
فقه و احکام شرعی
استهلال

عناوین منتخب

فقه و احکام شرعی