احکام روزانه
احکام روزانه

تأخیر پرداخت خمس

تأخیر پرداخت خمس تا سال آینده چه حکمی دارد؟

دیگر عناوین

تشخیص قبله
به استناد بعضی از کتاب‌های فقهی، گفته شده که معمولا در روزها‌ی هفتم خرداد و بیست‌وپنجم تیر آفتاب به‌طور عمودی بر کعبه می تابد. آیا در این هنگام، تشخیص جهت قبله با نصب شاخص در زمانی که صدای اذان مکه بلند می شود، امکان دارد؟
ترک تشهد
اگر شخصی در رکعت دوم نماز جماعت به مسجد برسد و بر اثر جهل به مسأله، تشهد و قنوت را که باید در رکعت بعد به‌جا آورد، انجام ندهد، آیا نماز وی صحیح است؟
سود در مقابل پول
عدّه ای از اشخاص از دیگران مبلغی پول می گیرند و در برابر آن هر ماه مقداری سود به آنان می دهند بدون آن‌که این کار را تحت عنوان یکی از عقود انجام دهند، بلکه فقط براساس توافق طرفین انجام می شود، این کار چه حکمی دارد؟