پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

ديدار هزاران تن از دانشجويان و دانش‏آموزان

حضرت آيت الله خامنه اى رهبر معظم انقلاب اسلامى امروز در ديدار هزاران تن از دانشجويان و دانش آموزان نقاط مختلف كشور با ايشان طى سخنانى از دولت و رژيم آمريكا به عنوان مظهر استكبار ياد كردند و مبارزه با استكبار را جزو ذات انقلاب اسلامى و يكى از كارهاى اساسى و خواسته هاى اصلى ملت ايران دانستند.
در اين ديدار كه به مناسبت سيزدهم آبان روز ملى مبارزه با استكبار انجام شد مقام معظم رهبرى از سه حادثه مهم اين روز، يعنى تحميل قانون كاپيتولاسيون در سال 1343، به خاك و خون كشيده شدن دهها دانش آموز در سال 1357 و نيز فعال شدن دستگاه جاسوسى آمريكا در سال 1358 كه ورود مقتدرانه دانشجويان و ملت ايران به صحنه را در پى داشت، به عنوان سه رمز و نماد براى شناسايى چهره سلطه گرانه و استكبارى آمريكا از يك سو و مشاهده چهره مظلوم ملت ايران از سوى ديگر نام بردند.
حضرت آيت الله خامنه اى روز ملى مبارزه با استكبار را عنوان بسيار مهم، پرعمق، پيچيده و در خور تأمل دانستند و فرمودند: مبارزه با استكبار، اصطلاح جديدى است كه انقلاب اسلامى، وارد فرهنگ سياسى دنيا كرد تا بتواند مفاهيم مورد نظر خود را به درستى ادا كند و اين خصوصيت همه حركتهاى اصيل، پرمغز و ريشه دار است كه مى تواند واژه هاى تازه اى را وارد فرهنگ سياسى عالم كنند؛ بنا بر اين دانشجويان و دانش آموزان بايد در بحثهاى خود، كلمه استكبار و مبارزه را به درستى بشكافند و به عمق مفهوم عملى آن در انقلاب اسلامى پى ببرند.
رهبر معظم انقلاب اسلامى از احساس غيرت و هويت ملى، و احساس وجود يك ملت به عنوان عامل اصلى در مقابله با روح و خوى استكبارى ياد كردند و فرمودند: هدف مهم استكبار از تسلط بر يك كشور، انكار هويت ملى از رهگذر سلب فرهنگ، اعتقادات، دين، اراده، استقلال، حكومت و اقتصاد يك ملت است و اين همان واقعيتى است كه در ايران قبل از انقلاب اتفاق افتاده بود، اما ملت مسلمان ايران راه ايستادگى در مقابل آمريكا به عنوان مظهر استكبار را باز كرد و امروز ملتها تا آنجا كه مى توانند در برابر آمريكا مى ايستند و از هويت ملى و موجوديت خود دفاع مى كنند.
مقام معظم رهبرى امپراطورى خبرى تحت نفوذ صهيونيسم را مانعى در راه پخش اخبار صحيح ايستادگى ملتها در برابر استكبار و استعمار دانستند و فرمودند: راديوهايى كه به زبانهاى مختلف در دنيا برنامه پخش مى كنند، بخشى از امپراطورى عظيم خبرى هستند كه صهيونيستها يا سرمايه داران بزرگ و داراى منافع مشترك با آمريكا براى اغفال ملتها ايجاد كرده اند و مانع از آن هستند كه خبرها در دنيا به درستى منعكس شوند؛ اما با اين وجود ملتها در مقابل دخالت استكبار مى ايستند و به جوش و خروش مى آيند.
حضرت آيت الله خامنه اى ايستادگى ملت ايران در برابر آمريكا و پاسدارى از احساس عزت و غرور ملى با تكيه بر مبانى دينى را از امتيازات ملت مسلمان ايران برشمردند و فرمودند: ملت ايران هنگامى كه به مقابله با آمريكا و دستگاه فاسدِ مورد حمايت آمريكا برخاست، پشتوانه عظيمى از اعتقادات و ايمان دينى را با خود همراه داشت و همين هم توانست او را موفق كند و به پيش ببرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامى حل مشكلات اقتصادى ملت ايران در سايه برقرارى ارتباطات عادى با آمريكا را يك توهم و خطاى عظيم توصيف كردند و فرمودند: اغلب گرفتاريهاى امروز ملت ايران مربوط به دوران تسلط آمريكاييها و انگليسيها بر ايران است و تلخ ترين تجربه نيز به دوران ارتباط ايران با آمريكا مربوط مى شود كه از سال 1332 تا 1357، آمريكاييها دارايى ملت ايران را به يغما بردند و بدون ترديد هيچ خير و سودى از ارتباط با دولتى كه اهداف استكبارى دارد، عايد يك ملت نخواهد شد.
مقام معظم رهبرى موضع اخير آمريكا مبنى بر ضرورت حل مسأله ايران با اسرائيل به عنوان پيش شرط برقرارى ارتباط با ايران را يادآور شدند و فرمودند: آمريكاييها پيش از اين براى برقرارى ارتباط با ايران ابراز تمايل مى كردند، اما هدف از اين ارتباط را پوشيده نگه مى داشتند، اخيراً يكى از مقامات اين كشور، ساده لوحانه حل مسأله ايران با اسرائيل را به عنوان پيش شرط برقرارى ارتباط آمريكا با ايران مطرح كرده است و اين همان هدفى است كه آمريكاييها از ارتباط با هر كشورى، بخصوص با ايران اسلامى كه امروز بلندترين پايگاه مبارزه با اسرائيل محسوب مى شود، دنبال مى كنند.
حضرت آيت الله خامنه اى از صهيونيستها به عنوان گردانندگان سياست آمريكا ياد كردند و فرمودند: اسرائيل مانند سرطانى است كه حضور غالب او در ميان ملتهاى اسلامى، بزرگترين بدبختيها را براى مسلمانان به همراه داشته است. ادعاى آمريكا براى داشتن ارتباط، مسأله صادقانه اى نيست و هدف آمريكاييها از ارتباط، اين است كه بتوانند خواسته هاى خود را به طور مرتب تكرار، ديكته و تحميل كنند.
رهبر معظم انقلاب اسلامى بر درمانده بودن دستگاه استكبارى و قدرت آمريكا در برابر ملت ايران تأكيد كردند و فرمودند: دولت و ملت ايران و نظام جمهورى اسلامى اعلام كرده است كه مى خواهد مستقل زندگى كند و بدون كسب اجازه از هيچ قدرتى به حركت در راه آرمانهاى بلند خود ادامه دهد و بر اين موضع خود استوار باقى بماند، بنا بر اين ملت ايران با هدفهايى كه براى خود تعريف كرده است از شرف، منافع و آرمانهاى خود قاطعانه دفاع خواهد كرد و براى رأى، دخالت و اراده قاهره استبداد بين المللى نيز هيچ وزنى قايل نيست.
مقام معظم رهبرى رها كردن مبارزه با استكبار را به مفهوم پذيرش دخالت بيگانه و تن دادن به وضعيت تحقيرآميز دوران قبل از پيروزى انقلاب دانستند و فرمودند: كسانى كه كاپيتولاسيون را بدون اشكال مى دانستند و يا كار دانشجويان را در تسخير لانه جاسوسى آمريكا تخطئه مى كردند، هويت، غيرت و عزت ملى را باور ندارند و تأثير استقلال ملى را براى پيشرفت ملت درك نمى كنند، اين افراد حقير، پست و زبون، در ميان قشرهاى مختلف از جمله در ميان قلم به دستان، روشنفكران و ملبسين به اين لباس (روحانى نماها) نيز وجود دارند و تربيت آنها بگونه اى است كه اجازه نمى دهد تأثيرات زيانبار و سنگين حضور يك قدرت استكبارى را براى ملت خود به درستى بفهمند. آنها اقليت ناچيزى هستند كه در ادامه تبليغات دشمنان اسلام، فعاليت و تبليغات مى كنند.
حضرت آيت الله خامنه اى تسليم شدن در برابر قدرت استكبارى و بيگانه را بزرگترين اهانت براى يك ملت زنده و با غيرت توصيف كردند و فرمودند: هر كس كه اهل تحليل باشد، به روشنى در مى يابد كه امروز آمريكا براى ايران هيچ نقشه اى جز نقشه استكبارى ندارد و ترديدى نيست كه ملت ايران با تمام توان، مانع از بازگشت به وضعيت قبل از پيروزى انقلاب خواهد شد.
رهبر معظم انقلاب اسلامى بر ضرورت هوشيارى و بيدارى جوانان و شناسايى اهداف دشمن تأكيد كردند و فرمودند: برخى در تلاشند تا سيزده آبان را كه روز مقاومت در برابر آمريكاست، به روز نرمش در مقابل آمريكا تبديل كنند كه اگر نخواهيم بگوييم خيانت است، لابد از روى ساده لوحى و غفلت انجام مى شود.
مقام معظم رهبرى گله مندى دولتهاى اروپايى از تهاجم فرهنگى و نفوذ مداخله جويانه پول آمريكا را نشانه ديگرى از اهداف سلطه جويانه قدرت استكبارى آمريكا دانستند و فرمودند: هدف آمريكا از تهديد، تطميع، چرب زبانى و تبليغات در برابر ايران، آن است كه راهى را براى ورود مجدد به داخل ايران باز كند و بار ديگر وضع شرم آور قبل از انقلاب را براى ملت ايران تكرار كند، اما بدونِ ترديد ملت ايران با قدرت تمام در برابر طمع ورزيهاى استكبار خواهد ايستاد و تلاشهاى آمريكا براى محاصره دولت و ملت ايران به جايى نرسيده و نخواهد رسيد.
حضرت آيت الله خامنه اى بر ضرورت شناخت چهره هاى مختلف دشمن تأكيد كردند و در پايان سخنانشان فرمودند: دشمن براى عوض كردن شعارهاى يك ملت سعى مى كند خود را دوست جلوه بدهد، كما اين كه شعار ضديت با صهيونيسم را در ميان بعضى از كشورها و دولتمردان عرب به يك شعار انحرافى تبديل كردند. من به جوانان عزيز كشور توصيه مى كنم كه دشمن و ترفندهاى او را به درستى بشناسد و مانع از دست يابى دشمن به مقاصد شوم خود شوند.
بر پايه همين گزارش پيش از سخنان مقام معظم رهبرى، آقاى مظفر وزير آموزش و پرورش طى سخنانى از تسخير لانه جاسوسى به عنوان شكسته شدن شيشه عمر قدرت استكبارى آمريكا در ايران ياد كرد و گفت: دانشجو و دانش آموز امروز ما مفتخر به افتخارات گذشته خويش است و فرزانگى، سرافرازى، شرافت و هويت خود را در حماسه هاى گذشته خود، غيرت دينى و انقلابى و پيروى از امام خود جستجو مى كند.
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
  • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
  • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
  • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
  • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
  • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /