پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

ديدار كارگزاران نظام

در محضر حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي، صبح امروز گردهمايي صميمانه ي مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران به همراه رؤساي سه قوه و حجةالاسلام حاج سيد احمد خميني در حسينيه ي امام خميني رضوان الله تعالي عليه برگزارشد.
در اين نشست كه مجموعه ي مسئولان و مقامات برجسته و عاليرتبه ي دستگاههاي اجرايي،‌ قانونگذاري و قضايي كشور حضور داشتند مقام معظم رهبري طي رهنمودهاي ارزشمندي كه خطاب به آنان ايراد داشتند به بيان نقش مردم در بقاي نظام و تداوم انقلاب اسلامي پرداختند و تامين و حفظ منافع طبقات محروم و مستضعف را بعنوان هدف اصلي و جهت كلي سياستهاي نظام اسلامي مورد تاكيد قرار دادند.
رهبر انقلاب اسلامي همچنين الگو بودن تمامي كارگزاران نظام از لحاظ تدين، تسلط بر نفس و عمل به وظايف خود و انقلابي بودن را لازمه ي حكومت اسلامي دانستند و بر اهميت رابطه ي اخلاقي مسئولان با مردم در نظام اسلامي تاكيد كردند.
حضرت آيت الله خامنه اي از نظام اسلامي بعنوان يك عطيه ي الهي براي مردم ايران و مسلمانان و مستضعفان جهان نام بردند و فرمودند: شكر اين نعمت گرانقدر و تفضل بزرگ الهي در آن است كه ما به وظايف خود آشنا شده و با عمل به آنها با همه ي وجودمان در راه اسلام حركت كنيم. ما بايد مراقب راهي كه در آن قرارگرفته ايم باشيم و هدف را حتي براي يك لحظه از ياد نبريم.
ايشان در ادامه ي سخنان خود نقطه ي شروع انحراف را محور قراردادن خود بجاي خدا ذكر كردند و فرمودند: مسئوليت كارگزاران حكومت سنگين تر از ديگران است. در آينده،‌ مردم اين كشور و مسلمانان و بطور كلي تاريخ درباره ي ما قضاوت خواهد كرد. و ما علاوه بر محكمه ي تاريخ در نزد خداوند نيز بايد پاسخگو باشيم. در پيشگاه عدل الهي گفتار و اعمال و حتي تصورات ما مورد دقت و بازپرسي قرارخواهندگرفت. تمامي لحظات زندگي ما در پرتو نافذ علم و بصيرت الهي قراردارد و همانگونه كه در بيان عارفانه و برخاسته از بصيرت امام عظيم الشان و راحلمان آمده عالم در محضر خداست و او به زواياي فكر ما واقف است. لذا با توجه به اين حقيقت،‌كارگزاران حكومت اسلامي در اين برهه ي حساس بايد به وظايف خود عمل كنند.
مقام معظم رهبري به تعهدات حكومت اسلامي در برابر زندگي مردم،‌ نظام اجتماعي،‌ افكار،‌ فرهنگ و تمامي مناسبات اجتماعي و نيز روش و منش كارگزاري در حكومت اسلامي اشاره كردند و فرمودند: حكومت اسلامي يك معناي خاص دارد كه در آن كارگزاران براي اسلام و خدا كار مي كنند و به معناي واقعي كلمه خود را خدمتگزار مردم ميدانند.
بنابراين مسئولين نظام در ايران اسلامي بايد ازلحاظ قناعت،‌ زهد و بي رغبتي به زخارف دنيا سرمشق ديگران باشند و حد آن نيز ورع است. ترغيب جامعه به پرهيز از روحيه ي مصرف گرايي و رهاشدن از مظاهر فرهنگ غربي متوقف به عمل ماست و مسئولان كشور بايد بي رغبتي به تشريفات و تجملات زائد و در يك كلمه بي توجهي به دنيا را در عمل. به ديگران تعليم دهند.
رهبر انقلاب اسلامي ويژگي و اهميت رابطه ي اخلاقي مسئولان با مردم در نظام اسلامي را مورد تاكيد قراردادند و فرمودند: مردم حقيقتاً ولي نعمت ما و صاحبان واقعي انقلاب هستند. آنان با جان و مال وفرزندان خود در جبهه هاي جنگ حضور يافتند و از كشور،‌ انقلاب و نظام دفاع كردند. انواع حمايتها و پشتيباني هاي مردم از مسئولان طي دوازده سال گذشته، قدرت و عزت ايران اسلامي را موجب شده و حكومت اسلامي همواره از پشتوانه ي اين ملت با ايمان ، شجاع و بپاخاسته برخوردار بوده است. لذا بايد ترتيبي داده شود و مكانيزمي بوجودآيد كه كارگزاران حكومتي حقيقتا خود را خدمتگزار مردم دانسته و بر اين اساس وظايفشان را انجام دهند.
حضرت آيت الله خامنه اي تامين و حفظ منافع طبقات محروم و مستضعف جامعه را محور اساسي سياستهاي كشور در تمامي بخشهاي اجرايي، ‌قانونگذاري و قضايي اعلام داشتند و افزودند:‌ براساس بينش اسلامي بركات و نعمات در يك جامعه متعلق به همه ي مردم است و كساني كه از لحاظ امور زندگي در عسرت،‌ تنگدستي و محروميت بسر ميبرند، بايد حقوقشان ادا شود. اين امر يك مسئله اساسي در امور اجرايي و سياستهاي ما محسوب مي شود و اگر حركت دقيقي در اين جهت بعمل آيد خداوند متعا لاز ما راضي خواهدبود.
ايشان الگو شدن تمامي مسئولان كشور از لحاظ تدين،‌ انقلابي بودن و تسلط بر نفس را لازمه ي استقرار و پايداري حكومت اسلامي دانستند و با تصريح اين مطلب كه وحدت كلمه ضامن موفقيت هر حركت جمعي است،‌ فرمودند: نظام اسلامي يك حركت عظيم الهي و تاريخي است كه ابعاد آن به مرزهاي كشور و حصارهاي زمان حاضر محدود نمي‌شود. ظهور و بالندگي اين نهال در سرزمين ما در شرايطي است كه قدرتهاي جهاني هيچگاه به حد امروز مسلح نبوده و در چنين سطحي،‌ تكنولوژي انحصاري و ابزار فشار در اختيار نداشتند. ما در مقطع عجيب و حساسي از تاريخ قرارگرفته ايم كه دين مبين اسلام در حد وسيعي مورد خصومت و برنامه ريزي حساب شده استكبار قرارگرفته است. اما همانگونه كه امام بزرگوارمان فرمودند؛ همواره دست قدرتمند و هدايتگر الهي اين انقلاب و اين ملت را ياري نموده و اين خود پاداش مجاهدت و از خودگذشتگي ملت ماست.
مقام معظم رهبري،‌ عناد ،‌ دشمني و سراسيمگي دشمنان اسلام را درحال حاضر بيش از اوايل انقلاب دانستند و با بيان تاثيرات انقلاب اسلامي ايران بر ملتهاي مسلمان فرمودند:‌ دشمنان اسلام امروز پي برده اند كه پيروزي انقلاب ماحادثه ي عظيمي بوده كه بواسطه‌ ي آن مسلمانان در سراسر جهان احساس شخصيت كرده اند و آرمانهاي از ياد رفته اي همچون آزادي بيت المقدس بار ديگر احيا‌ء‌ شده است.دشمنان اسلام نقش آشكار انقلاب اسلامي در فروپاشي امپراطوري ماركسيسم و بلوك شرق و نيز تهديد نظام سطله ي جهاني در دنيا را بخوبي درك مي كنند. بنابراين عناد وخصومت آنها بيشتر از گذشته است. رهبر انقلاب اسلامي ضرورت حفظ هوشياري و عدم غفلت در برابر معاندين اسلام را متذكر شدند و در ادامه ي بياناتشان ضمن استيضاح دولتهاي به اصطلاح مسلمان منطقه كه پاي آمريكا را به خليج فارس بازكرده اند،‌ فرمودند: آمريكا براي خود منافع بزرگي را در اين كار قائل بوده و لشكركشي او به خليج فارس نيز به همين جهت صورت گرفته است. توسل به آمريكا ازسوي دولتهايي كه خود را در معرض خطر مي بينند از ذلت پذيري و فقدان روحيه ي توكل و ايمان در آنها ناشي مي شود.
حضرت آيت الله خامنه اي با توجه به حساسيت شرايط كنوني بر اهميت مسئله وحدت تاكيد كردند و خطاب به كساني كه بر اثر اختلاف نظرها و مغايرت سليقه هايشان در دو جناح قرارگرفته اند، فرمودند‎: تعدد نظرات و سيلقه هاي گوناگون درجامعه ي اسلامي و آزاد ما اجتناب ناپذير و لازم است. اما اگر از حدود خود خارج شود قطعاً به نفع دشمن خواهدبود. در ابراز عقيده هاي جناحي حدود بايد رعايت شود و به حدي نرسد كه شادماني دشمن را موجب گردد. تريبون باز مجلس شوراي اسلامي جزو افتخارات جمهوري اسلامي است اما نبايد از آن سخني گفته شود كه دشمن را شاد كند.
معظم له از دو گروه سياسي مطرح در كشور بعنوان يك جناح معتقد به اسلام،‌ امام و اهداف انقلاب اسلامي ياد كردند و با اشاره به خصومت دشمنان اسلام با اين هر دو جناح فرمودند: در كشور ما تنها يك جناح طرفدار امام،‌انقلاب و اسلام وجوددارد. كساني كه به نظام اسلامي ايمان و اعتقاد دارند و براي آن كار مي‌كنند هم خط و هم جهت بوده و هر دو جناح به يك اندازه نسبت به انقلاب مديون هستند. آنان با هر سليقه ي سياسي جزو جناح طرفدار اسلام و انقلاب بشمار مي روند. لذا اختلافات گروهي و جدالهاي داخلي ميان آنها تا آنجا مجاز است كه صف مشترك آنان رادر برابر دشمنان اسلام متزلزل نكند. آنها بايد بدانند كه عزت،‌حيات، بقا و نيزدست يافتن به آرمانهاي بزرگ و مقدسمان در گرو همين مسئله است.
رهبر انقلاب اسلامي پيامها و وصيت نامه ي امام عظيم الشان و فقيد جهان اسلام را درسهاي جاودانه اي براي امت و مسئولان نظام دانستند و خطاب به حاضرين در اين ديدار فرمودند: هيچكس از انقلاب طلب ندارد و ما كه توفيق حركت در صفوف مقدم اين انقلاب را يافته ايم بيش از همه مديون آن هستيم. بنده خود را خدمتگزار مردم مي‌دانم و به تطبيق لقب خدمتگزار بر خود افتخار مي كنم. حفظ و صدور انقلاب به حل مشكلات كشور بستگي دارد و همه ي ما به سهم خود در حراست از اين نظام و حمايت از دولت و بازكردن مشكلات كشور مسئول هستيم.
مقام معظم رهبري حمايت از كارگزاران كشور بويژه پشتيباني از دولت و دستگاههاي مسئول را يك وظيفه ي اساسي ذكر كردند و درپايان سخنانشان براي الفت و نزديكي هرچه بيشتر مسئولين و منور شدن قلوب آحاد مسلمين به نور هدايت الهي دعا كردند.
بر پايه ي همين گزارش پيش از بيانات مقام معظم رهبري حجةالاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور در سخنان كوتاهي وضعيت اقتصادي كشور را تشريح كرد و طي آن با اشاره به ميدان كار و فعاليت گسترده اي كه فرا روي نيروهاي مستعد و آماده به كار كشور قراردارد گفت:‌خداوند شر دشمنان را به خودشان بازگردانده و آنها را به جان يكديگر انداخته است و ما آن را يك لطف الهي ميدانيم كه شامل حال ما شده است. در شرايط كنوني لازم است كارگزاران نظام و آحاد مردم آهنگ واحدي را براي عبور از مرحله اي كه در پيش روي ماست داشته باشند تا بتوانيم پايگاه صحيحي را براي اسلام در تاريخ ثبت كنيم.
رئيس جمهور پشت سر گذاشتن مشكلات اقتصادي ازسوي مردم و مسئولين در دوران جنگ تحميلي را يك حركت هنرمندانه توصيف كرده و گفت:‌ ما مراحل دشواري را پشت سر گذاشته و بخوبي توانستيم كشور را از شر تهاجم دشمن حفظ كنيم و اكنون زمان كار و تلاش است. و ما با توجه به منابع قابل اعتمادي كه در اختيار داريم در سايه ي كار و تلاش و استفاده ي شايسته از اين منابع مي توانيم هرچه بيشتر انقلاب و نظام را مستحكم ساخته و آينده ي روشني را به ملت بزرگوارمان نويد دهيم. ما قادر خواهيم بود كه در پايان دوران دهساله ي بازسازي كشور با ارائه ي آمار و ارقام اثبات كنيم كه محكم ترين و با ثبات ترين كشور از لحاظ اقتصادي، سياسي و حركت مكتبي هستيم.
حجةالاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني در پايان سخنانش از ولايت فقيه بعنوان مهمترين و با ارزش ترين محور حركت نظام نام برد و اظهار اميدواري كرد كه در سايه ي كمكها و حمايتها و رهنمودهاي مقام معظم رهبري مسئولان كشور بتوانند با موفقيت و سربلندي انقلاب و كشور را ازمرحله ي كنوني عبور دهند.
بنابراين گزارش پيش از سخنان رئيس جمهور حجةالاسلام كوثري ياد حضرت فاطمه ي زهرا سلام الله عليها را گرامي داشت و به ذكر مصائب آنحضرت پرداخت. همچنين در پايان اين ديدار مراسم نماز جماعت به امامت حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي اقامه شد.
اين گزارش حاكيست در اين ديدار:
-رئيس جمهور ،‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي و رئيس قوه قضائيه
- حجت السلام والمسلمين حاج سيد احمد خميني
- اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
- اعضاي شوراي نگهبان
- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
- معاون اول رئيس جمهور و ديگرمعاونين و مشاورين رئيس جمهور و رؤساي سازمانهاي وابسته به نهاد رياست جمهوري
-وزراء و معاونين وزارتخانه ها و رؤساي سازمانهاي وابسته به وزارتخانه‌ها
-مسئولان قوه قضائيه بهمراه مشاورين و معاونين رئيس قوه قضائيه
- استانداران سراسر كشور
- نمايندگان ولي فقيه، رؤسا و مسئولان بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي،‌ بنياد مسكن،‌نهضت سوادآموزي،‌ بنياد پانزده خرداد، سازمان حج و اوقاف و امور خيريه،‌ هلال احمر جمهوري اسلامي،‌ كميته امداد امام خميني و بنياد شهيد انقلاب اسلامي و نماينده ولي فقيه در امور آزادگان
- اعضاي شورايعالي انقلاب فرهنگي
- رئيس،‌ معاونين و مديران سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
ومديران روزنامه هاي كثيرالانتشار و سرپرست سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي حضور داشتند.

کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
  • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
  • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
  • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
  • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
  • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /