پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

ديدار طلاب و دانشجويان به مناسبت هفته وحدت

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح امروز در ديدار جمع زيادي ازطلاب حوزه هاي علميه و دانشجويان دانشگاهها با ايشان كه به مناسبت سالگرد شهادت آيت الله دكتر مفتح و سالروز وحدت حوزه و دانشگاه انجام شد طي بياناتي به تشريح اقدامات استعمارگران براي بيگانه كردن نسل هاي رو به رشد كشور از اسلام طي قرنهاي گذشته و خاموش كردن مساله ي ايمان و وجدان ديني در بين آحاد مردم پرداختند و هدفاز وحدت حوزه و دانشگاه را حركت در جهت ايجاد يك جامعه اسلامي پيشرفته مستقل ،پيشاهنگ و نمونه توصيف كردند.
حضرت آيت الله خامنه اي در ابتداي سخنان خود بااشاره به مصادف بودن روز وحدت حوزه و دانشگاه با ايام متعلق به بانوي بزرگ اسلام،حضرت فاطمه زهرا (سلام الله عليها) ضمن گراميداشت اين ايام اظهار داشتند: به غيراز مقامات معنوي و روحاني دخت گرامي پيامبر اسلام، يكي از خصوصيات برجسته ي آن بزرگوار تسليم محض بودن در برابر حكم الهي و راه خدا در تمامي شرايط بود. اين ويژگي از آن بانوي بزرگوار ، يك مجاهد بي نظير و پرچمدار مظلوميت و حقانيت درطول تاريخ اسلام ساخته كه در اين ايام تعيين كننده و سرنوشت ساز راهگشاي زندگي مامي‌باشد.
مقام معظم رهبري از وحدت حوزه و دانشگاه در ايران اسلامي به عنوان يكي از بركات وجودي امام عظيم الشان و راحل امت اسلام يادكردند و افزودند:استعمارگران در طراحي نقش‌هاي فتوحات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود به مانع عمده اي برخوردكردند و آن اعتقادات اسلامي ملت ها بود. زيرا اسلام مصداق كامل ديني بود كه حقيقتاً با حمله و يورش همه جانبه و تجاوزكارانه ي دولتهاي استعماري به مناطق مختلف دنيا بويژه مناطق اسلامي مبارزه مي كرد. استعمارگران درشبه قاره هند، كشورهاي عربي و ايران و هرجا كه احساس و وجدان ديني در مردم بيداربود اين حقيقت را تجربه كردند. لذا براي تثبيت و پيشبرد نقشه هاي خود درجهت ازبين بردن وجدان ديني و ايمان اسلامي در مردم برنامه ريزي كردند.
حضرت آيت الله خامنه‌اي از انگلستان به عنوان محور عمده نقشه هاي استعماري در دوران گذشته نام بردند و فرمودند: استعمارگران براي جداكردن نسلهاي رو به رشد كشورها از دين عنان گسيختگي شهوات انساني را ترويج كردند و به گسترش آن پرداختند. آنها به اين واقعيت دست يافته بودند كه با عنان گسيختگي شهوات ، رشد و پرورش روح انسان امكان پذير نخواهدبود لذا با مبارزه ي با اسلام و ديگر اديان در هر جامعه اي ، تلاش خود رادر جهت بازكردن راه شهوات بكارگرفتند كه مهمترين اقدام آنها در اين راه كشف حجاب بود و در پي آن ميخوارگي و شكستن رابطه محدود بين زن و مرد را ترويج كردند وپيشرفتهاي علمي، صنعتي و پديد آمدن وسايل جديد نظير سينما، راديو و تلويزيون آنانرا در رسيدن به اهدافشان كمك كرد.
رهبرانقلاب اسلامي اولين اقدام استعمارگران و مزدوران آنها براي رايج كردن بي اعتقادي نسبت به دين را بازكردن راههاي فساد فكري، عملي، بي هويتي و ابتذال برروي ز ندگي مردم ذكر كردند و دومين اقدام را نيزتلاشهاي بعمل آمده براي استفاده از پيشرفتهاي علمي به عنوان وسيله اي براي خاموش كردن شعله ايمان و وجدان ديني در مردم توصيف كرده و فرمودند: جاذبه ي قهري علم وپيشرفتهاي علمي كه اروپا به آن دست يافته بود موجب شد تا جواناني كه براي تحصيل علم به اروپا و آمريكا رفتند هدف تبليغات ضد اسلامي قرارگيرند. اولين پرورش يافته هاي غرب غالباً كساني بودند كه بخاطر ضعف نفس و فقدان تبليغات مؤثر ديني نسبت بهدين احساس بيگانگي و عناد مي كردند. لذا دانشگاهها كه مركز پرورش انسانهاي دانشمند براساس پيشرفتهاي علمي روز بود بنيان آن بر بي اعتقادي و معارضه ي با دين گذاشته شد و در دانشگاهها نه تنها دين را ضعيف كردند بلكه به معارضه ي با آن پرداختند.
حضرت آيت الله خامنه اي هدف از ترويج بي اعتقادي نسبت به دين دردانشگاهها را سلطه بر كشورهاي اسلامي ازطريق پرورش يك نسل بي ايمان و در خدمت منافع استعمارگران توصيف كردند و در بخش ديگري از سخنانشان فرمودند: امام باآگاهي كامل نسبت به واقعيتهاي تاريخي ، راه حل مشكلات ، بقاء استقلال و شعار نه شرقي و نه غربي در كشور را، در آميخته شدن روشنفكران و تحصيلكردگان جديد، با دينو ايمان مذهبي و نيز آشناشدن روحانيون با پيشرفتهاي علمي جهان و تجربه ي روشهاي جديد ،مي دانستند. وحدت حوزه و دانشگاه همان وحدت در هدف و حركت به سمت ايجاد يك جامعه ي اسلامي پيشرفته ، مستقل، پيشاهنگ ، شاهد و نمونه است. كه ملتهاي دنيا بامشاهده ي آن شهامت تحول فكري را در خود بيابند و در عمل آن را پياده كنند. لذابراي ايجاد چنين جامعه و ملتي جز حركت صميمانه و هماهنگ دانشجو و طلبه و حوزه ودانشگاه به سوي يك هدف راه ديگري وجودندارد.
مقام معظم رهبري به اين مطلب كه امروز دانشجويان دانشگاهها در جهت اسلامي حركت مي كنند اشاره كردند و با تاكيد بر اهميت روش و روابط حاكم بر دانشگاهها فرمودند: روش تدريس و تحصيل در دانشگاههاو روابط در محيط هاي دانشگاهي بايد صددرصد اسلامي باشد. دانشگاه مطلوب انقلاب، مركزي است كه در آن متخصصين مسلمان و متعهد پرورش مي يابند و اين امر جز به اسلامي بودن اساس، روش و سيستم در دانشگاهها ممكن نخواهدبود. مديران، دانشجويان واساتيد دانشگاهها بايد اصالت را به اسلام بدهند و احكام اسلام را رعايت كنند. ارزشهاي اسلامي بايد در دانشگاهها به مسابقه گذاشته شود و عمل و تعهد اسلامي روزبه روز گسترش يابد.
رهبرمعظم انقلاب اسلامي دانشجويان و اساتيد دانشگاهها را به امانت، صدق در گفتار، صفا و برادري، عمل جهادي، درس خواندن براساس علاقه وصميميت، كمك به يكديگر در فراگيري و تلاش براي تعمق در معلومات و دانشهاي مختلف توصيه كردند و فرمودند: تعمق در علم همانند نماز يك حكم اسلامي است. مصرف بيت المال و امكانات مردم در دانشگاهها بدون اهميت دادن به علم و فراگيري دانشهاي گوناگون آن هم با هدف بدست آوردن مدرك و درآمد مالي، عمل اسلامي نيست. بلكه باايجاد روابط اسلامي در دانشگاهها بايد به تعليم و فراگيري علم اهميت لازم دادهشود.
حضرت آيت الله خامنه اي همچنين لزوم احساس مسئوليت قشر جوان نسبت به پيشبرد انقلاب و مسائل كشور را يادآور شدند و افزودند: مرور بر تاريخ نشان مي‌دهد كه طي هشت قرن گذشته هيچگاه همانند امروز امكان رشد براي انسانهاي مستعد و فرزانه فراهم نبوده است. دانشجويان نبايد از خيل مردم هميشه حاضر در صحنه ي انقلاب جداشوند و خود را در محيط دانشگاه محصور كنند. لازم است دانشگاهها به روي مردم بازباشد و دانشجويان به رشد و آگاهي مردم كمك كنند و با آنان ارتباطات روشنگرانه داشته باشند.
ولي امر مسلمين در بخش ديگري از بياناتشان به بحران جاري در خليج فارس، اشاره كردند و فرمودند: اوضاع منطقه نشان مي دهد كه رگ حياتي و شيشه ي زندگي دولتهايي نظير سعودي و كويت در دست آمريكاست. امروز هريك از اين دولتها چشم اميد به دهان قدرتها و اراده ي آنها بسته‌اند و حق، مصلحت و وجدان موردنظر آنهانيست. دولت آمريكا نيز طبعا درجهت منافع استكباري خود و منافع كمپاني هاي نفتي ومؤسسات بزرگ چند مليتي گام برمي دارد و ملت آمريكا از حضور چندصدهزار سرباز آن كشور در بيابانهاي عربستان نفعي نخواهدبرد. در چنين شرايطي كه همه در خدمت منافع يك مجموعه ي فاسد، ضد مردم و خدانشناس قراردارند، تنها دولت و ملت ايران است كه حق، مصلحت و سخن درست را براساس معيارهاي خود مطرح مي كند. اين امر براي يك كشورو ملت امتياز بزرگي بشمار مي رود كه به بركت اسلام و انقلاب بدست آمده است.اسلامِ عزت بخش، امروز به ملت ايران جايگاه برجسته و مقام ممتازي را درميان ملتهابخشيده و او را نسبت به قدرتها بي اعتنا ساخته است. اسلام و انقلاب را بايد زنده نگاه‌داشت و ريشه هاي آن را با مجاهدت، عميق كرد.
رهبر انقلاب اسلامي خطاب به طلاب حوزه هاي علميه و دانشجويان دانشگاهها فرمودند: شما بهترين و پاك ترين فرزندان ملت و عناصر مؤثر در جامعه ي اسلامي هستيد و بايد درجهت عظمت كشور،برافراشتن پرچم اسلام در جهان، بيداركردن ملتها و روح بخشيدن به دنياي پژمرده ي امروز تلاش كنيد و درس بخوانيد تا مطمئن شويد كه فرداي ايران اسلامي به مراتب ازامروز بهتر خواهدبود.
بنابر همين گزارش، در اين ديدار جمعي از خانواده معظم شهدا و مفقودين استان بوشهر، جمعي از اقشار مختلف مردم از شهرهاي فريدن و علي آباد كتول، جمعي از جانبازان از كشور لبنان ، جمعي ازدانشجويان دانشگاههاي سراسر كشور و جمعي از طلاب حوزه هاي علميه قم و تهران حضور داشتند.
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
  • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
  • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
  • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
  • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
  • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /