پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

بيانات در جمع 110 هزار بسيجی‌ در روز عيد غدير

بيانات در جمع 110 هزار بسيجی‌ در روز عيد غدير

بيانات در جمع 110 هزار بسيجی‌ در روز عيد غدير - قسمت اول

بيانات در جمع 110 هزار بسيجی‌ در روز عيد غدير - قسمت اول

بيانات در جمع 110 هزار بسيجی‌ در روز عيد غدير - قسمت دوم

بيانات در جمع 110 هزار بسيجی‌ در روز عيد غدير - قسمت دوم

بيانات در جمع 110 هزار بسيجی‌ در روز عيد غدير - قسمت سوم

بيانات در جمع 110 هزار بسيجی‌ در روز عيد غدير - قسمت سوم

بيانات در جمع 110 هزار بسيجی‌ در روز عيد غدير - قسمت چهارم

بيانات در جمع 110 هزار بسيجی‌ در روز عيد غدير - قسمت چهارم

بيانات در جمع 110 هزار بسيجی‌ در روز عيد غدير - قسمت پنجم

بيانات در جمع 110 هزار بسيجی‌ در روز عيد غدير - قسمت پنجم

بيانات در جمع 110 هزار بسيجی‌ در روز عيد غدير - قسمت ششم

بيانات در جمع 110 هزار بسيجی‌ در روز عيد غدير - قسمت ششم

بيانات در جمع 110 هزار بسيجی‌ در روز عيد غدير - قسمت هفتم

بيانات در جمع 110 هزار بسيجی‌ در روز عيد غدير - قسمت هفتم

بيانات در جمع 110 هزار بسيجی‌ در روز عيد غدير - قسمت هشتم

بيانات در جمع 110 هزار بسيجی‌ در روز عيد غدير - قسمت هشتم

بيانات در جمع 110 هزار بسيجی‌ در روز عيد غدير - قسمت نهم

بيانات در جمع 110 هزار بسيجی‌ در روز عيد غدير - قسمت نهم

بيانات در جمع 110 هزار بسيجی‌ در روز عيد غدير - قسمت دهم

بيانات در جمع 110 هزار بسيجی‌ در روز عيد غدير - قسمت دهم

پر بیننده ترین