پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

حضور در جلسه پایانی بازدید از مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی

دریافت آلبوم:

حضور در جلسه پایانی بازدید از مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی

حضور در جلسه پایانی بازدید از مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی
دریافت

حضور در جلسه پایانی بازدید از مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی

حضور در جلسه پایانی بازدید از مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی
دریافت

حضور در جلسه پایانی بازدید از مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی

حضور در جلسه پایانی بازدید از مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی
دریافت

حضور در جلسه پایانی بازدید از مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی

حضور در جلسه پایانی بازدید از مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی
دریافت

حضور در جلسه پایانی بازدید از مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی

حضور در جلسه پایانی بازدید از مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی
دریافت

حضور در جلسه پایانی بازدید از مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی

حضور در جلسه پایانی بازدید از مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی
دریافت

حضور در جلسه پایانی بازدید از مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی

حضور در جلسه پایانی بازدید از مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی
دریافت

حضور در جلسه پایانی بازدید از مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی

حضور در جلسه پایانی بازدید از مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی
دریافت