پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

ديدار رئيس مجمع عالی جمهوری خلق كره شمالی و هیأت‌ همراه‌

دریافت آلبوم:

ديدار رئيس مجمع عالی جمهوری خلق كره شمالی و هیأت‌ همراه‌

ديدار رئيس مجمع عالی جمهوری خلق كره شمالی و هیأت‌ همراه‌
دریافت

ديدار رئيس مجمع عالی جمهوری خلق كره شمالی و هیأت‌ همراه‌

ديدار رئيس مجمع عالی جمهوری خلق كره شمالی و هیأت‌ همراه‌
دریافت

ديدار رئيس مجمع عالی جمهوری خلق كره شمالی و هیأت‌ همراه‌

ديدار رئيس مجمع عالی جمهوری خلق كره شمالی و هیأت‌ همراه‌
دریافت

ديدار رئيس مجمع عالی جمهوری خلق كره شمالی و هیأت‌ همراه‌

ديدار رئيس مجمع عالی جمهوری خلق كره شمالی و هیأت‌ همراه‌
دریافت

ديدار رئيس مجمع عالی جمهوری خلق كره شمالی و هیأت‌ همراه‌

ديدار رئيس مجمع عالی جمهوری خلق كره شمالی و هیأت‌ همراه‌
دریافت