پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

ديدار اعضاي شورايعالي حوزه هاي علميه

دریافت آلبوم:

ديدار اعضاي شورايعالي حوزه هاي علميه

ديدار اعضاي شورايعالي حوزه هاي علميه
دریافت

ديدار اعضاي شورايعالي حوزه هاي علميه

ديدار اعضاي شورايعالي حوزه هاي علميه
دریافت

ديدار اعضاي شورايعالي حوزه هاي علميه

ديدار اعضاي شورايعالي حوزه هاي علميه
دریافت