پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار فرماندهان ارتش و دست اندرکاران نمایشگاه دستاوردهای ارتش

دریافت آلبوم:

دیدار فرماندهان ارتش و دست اندرکاران نمایشگاه دستاوردهای ارتش

دیدار فرماندهان ارتش و دست اندرکاران نمایشگاه دستاوردهای ارتش
دریافت

دیدار فرماندهان ارتش و دست اندرکاران نمایشگاه دستاوردهای ارتش

دیدار فرماندهان ارتش و دست اندرکاران نمایشگاه دستاوردهای ارتش
دریافت

دیدار فرماندهان ارتش و دست اندرکاران نمایشگاه دستاوردهای ارتش

دیدار فرماندهان ارتش و دست اندرکاران نمایشگاه دستاوردهای ارتش
دریافت

دیدار فرماندهان ارتش و دست اندرکاران نمایشگاه دستاوردهای ارتش

دیدار فرماندهان ارتش و دست اندرکاران نمایشگاه دستاوردهای ارتش
دریافت

دیدار فرماندهان ارتش و دست اندرکاران نمایشگاه دستاوردهای ارتش

دیدار فرماندهان ارتش و دست اندرکاران نمایشگاه دستاوردهای ارتش
دریافت

دیدار فرماندهان ارتش و دست اندرکاران نمایشگاه دستاوردهای ارتش

دیدار فرماندهان ارتش و دست اندرکاران نمایشگاه دستاوردهای ارتش
دریافت

دیدار فرماندهان ارتش و دست اندرکاران نمایشگاه دستاوردهای ارتش

دیدار فرماندهان ارتش و دست اندرکاران نمایشگاه دستاوردهای ارتش
دریافت

دیدار فرماندهان ارتش و دست اندرکاران نمایشگاه دستاوردهای ارتش

دیدار فرماندهان ارتش و دست اندرکاران نمایشگاه دستاوردهای ارتش
دریافت

دیدار فرماندهان ارتش و دست اندرکاران نمایشگاه دستاوردهای ارتش

دیدار فرماندهان ارتش و دست اندرکاران نمایشگاه دستاوردهای ارتش
دریافت

دیدار فرماندهان ارتش و دست اندرکاران نمایشگاه دستاوردهای ارتش

دیدار فرماندهان ارتش و دست اندرکاران نمایشگاه دستاوردهای ارتش
دریافت