پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

بازديد رهبر معظم انقلاب از سد کرخه

دریافت آلبوم:

بازديد رهبر معظم انقلاب از سد کرخه

دریافت

بازديد رهبر معظم انقلاب از سد کرخه

دریافت

بازديد رهبر معظم انقلاب از سد کرخه

دریافت

بازديد رهبر معظم انقلاب از سد کرخه

دریافت

بازديد رهبر معظم انقلاب از سد کرخه

دریافت

بازديد رهبر معظم انقلاب از سد کرخه

دریافت

بازديد رهبر معظم انقلاب از سد کرخه

دریافت

بازديد رهبر معظم انقلاب از سد کرخه

دریافت

بازديد رهبر معظم انقلاب از سد کرخه

دریافت

بازديد رهبر معظم انقلاب از سد کرخه

دریافت

بازديد رهبر معظم انقلاب از سد کرخه

دریافت