پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

بازديد سرزده از دانشگاه افسرى امام على عليه‌السلام

دریافت آلبوم:

بازديد سرزده از دانشگاه افسرى امام على عليه‌السلام

دریافت

بازديد سرزده از دانشگاه افسرى امام على عليه‌السلام

دریافت

بازديد سرزده از دانشگاه افسرى امام على عليه‌السلام

دریافت

بازديد سرزده از دانشگاه افسرى امام على عليه‌السلام

دریافت

بازديد سرزده از دانشگاه افسرى امام على عليه‌السلام

دریافت

بازديد سرزده از دانشگاه افسرى امام على عليه‌السلام

دریافت

بازديد سرزده از دانشگاه افسرى امام على عليه‌السلام

دریافت