پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

انتصاب آقای محمد سرافراز به ریاست سازمان صداوسیما

دریافت آلبوم:

انتصاب آقای محمد سرافراز به ریاست سازمان صداوسیما

انتصاب آقای محمد سرافراز به ریاست سازمان صداوسیما
دریافت

انتصاب آقای محمد سرافراز به ریاست سازمان صداوسیما

انتصاب آقای محمد سرافراز به ریاست سازمان صداوسیما
دریافت

انتصاب آقای محمد سرافراز به ریاست سازمان صداوسیما

انتصاب آقای محمد سرافراز به ریاست سازمان صداوسیما
دریافت