پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار آقای نوری مالکی معاون رئیس‌جمهور عراق

دریافت آلبوم:

دیدار آقای نوری مالکی معاون رئیس‌جمهور عراق

دیدار آقای نوری مالکی معاون رئیس‌جمهور عراق
دریافت

دیدار آقای نوری مالکی معاون رئیس‌جمهور عراق

دیدار آقای نوری مالکی معاون رئیس‌جمهور عراق
دریافت

دیدار آقای نوری مالکی معاون رئیس‌جمهور عراق

دیدار آقای نوری مالکی معاون رئیس‌جمهور عراق
دریافت

دیدار آقای نوری مالکی معاون رئیس‌جمهور عراق

دیدار آقای نوری مالکی معاون رئیس‌جمهور عراق
دریافت

دیدار آقای نوری مالکی معاون رئیس‌جمهور عراق

دیدار آقای نوری مالکی معاون رئیس‌جمهور عراق
دریافت

دیدار آقای نوری مالکی معاون رئیس‌جمهور عراق

دیدار آقای نوری مالکی معاون رئیس‌جمهور عراق
دریافت

دیدار آقای نوری مالکی معاون رئیس‌جمهور عراق

دیدار آقای نوری مالکی معاون رئیس‌جمهور عراق
دریافت