پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار دبیرکل «جبهه مردمی برای آزادی فلسطین»

دریافت آلبوم:

دیدار دبیرکل «جبهه مردمی برای آزادی فلسطین»

دیدار دبیرکل «جبهه مردمی برای آزادی فلسطین»
دریافت

دیدار دبیرکل «جبهه مردمی برای آزادی فلسطین»

دیدار دبیرکل «جبهه مردمی برای آزادی فلسطین»
دریافت

دیدار دبیرکل «جبهه مردمی برای آزادی فلسطین»

دیدار دبیرکل «جبهه مردمی برای آزادی فلسطین»
دریافت