پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار اعضاى ستاد بزرگداشت روز ملى مهندس

دریافت آلبوم:

دیدار اعضاى ستاد بزرگداشت روز ملى مهندس

دیدار اعضاى ستاد بزرگداشت روز ملى مهندس
دریافت

دیدار اعضاى ستاد بزرگداشت روز ملى مهندس

دیدار اعضاى ستاد بزرگداشت روز ملى مهندس
دریافت

دیدار اعضاى ستاد بزرگداشت روز ملى مهندس

دیدار اعضاى ستاد بزرگداشت روز ملى مهندس
دریافت

دیدار اعضاى ستاد بزرگداشت روز ملى مهندس

دیدار اعضاى ستاد بزرگداشت روز ملى مهندس
دریافت

دیدار اعضاى ستاد بزرگداشت روز ملى مهندس

دیدار اعضاى ستاد بزرگداشت روز ملى مهندس
دریافت

دیدار اعضاى ستاد بزرگداشت روز ملى مهندس

دیدار اعضاى ستاد بزرگداشت روز ملى مهندس
دریافت

دیدار اعضاى ستاد بزرگداشت روز ملى مهندس

دیدار اعضاى ستاد بزرگداشت روز ملى مهندس
دریافت

دیدار اعضاى ستاد بزرگداشت روز ملى مهندس

دیدار اعضاى ستاد بزرگداشت روز ملى مهندس
دریافت

دیدار اعضاى ستاد بزرگداشت روز ملى مهندس

دیدار اعضاى ستاد بزرگداشت روز ملى مهندس
دریافت

دیدار اعضاى ستاد بزرگداشت روز ملى مهندس

دیدار اعضاى ستاد بزرگداشت روز ملى مهندس
دریافت

دیدار اعضاى ستاد بزرگداشت روز ملى مهندس

دیدار اعضاى ستاد بزرگداشت روز ملى مهندس
دریافت

دیدار اعضاى ستاد بزرگداشت روز ملى مهندس

دیدار اعضاى ستاد بزرگداشت روز ملى مهندس
دریافت

دیدار اعضاى ستاد بزرگداشت روز ملى مهندس

دیدار اعضاى ستاد بزرگداشت روز ملى مهندس
دریافت

دیدار اعضاى ستاد بزرگداشت روز ملى مهندس

دیدار اعضاى ستاد بزرگداشت روز ملى مهندس
دریافت