پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار رئیس جمهوری ترکیه و هیئت همراه

دریافت آلبوم:

دیدار رئیس جمهوری ترکیه و هیئت همراه

دریافت

دیدار رئیس جمهوری ترکیه و هیئت همراه

دیدار رئیس جمهوری ترکیه و هیئت همراه
دریافت

دیدار رئیس جمهوری ترکیه و هیئت همراه

دیدار رئیس جمهوری ترکیه و هیئت همراه
دریافت

دیدار رئیس جمهوری ترکیه و هیئت همراه

دیدار رئیس جمهوری ترکیه و هیئت همراه
دریافت

دیدار رئیس جمهوری ترکیه و هیئت همراه

دیدار رئیس جمهوری ترکیه و هیئت همراه
دریافت

دیدار رئیس جمهوری ترکیه و هیئت همراه

دیدار رئیس جمهوری ترکیه و هیئت همراه
دریافت

دیدار رئیس جمهوری ترکیه و هیئت همراه

دیدار رئیس جمهوری ترکیه و هیئت همراه
دریافت

دیدار رئیس جمهوری ترکیه و هیئت همراه

دیدار رئیس جمهوری ترکیه و هیئت همراه
دریافت

دیدار رئیس جمهوری ترکیه و هیئت همراه

دیدار رئیس جمهوری ترکیه و هیئت همراه
دریافت

دیدار رئیس جمهوری ترکیه و هیئت همراه

دیدار رئیس جمهوری ترکیه و هیئت همراه
دریافت

دیدار رئیس جمهوری ترکیه و هیئت همراه

دیدار رئیس جمهوری ترکیه و هیئت همراه
دریافت

دیدار رئیس جمهوری ترکیه و هیئت همراه

دیدار رئیس جمهوری ترکیه و هیئت همراه
دریافت

دیدار رئیس جمهوری ترکیه و هیئت همراه

دیدار رئیس جمهوری ترکیه و هیئت همراه
دریافت