پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

بیانات در جلسه درس خارج فقه در پی شهادت عالم مؤمن و مظلوم شیخ نمر

دریافت آلبوم:

بیانات در جلسه درس خارج فقه در پی شهادت عالم مؤمن و مظلوم شیخ نمر

بیانات در جلسه درس خارج فقه در پی شهادت عالم مؤمن و مظلوم شیخ نمر
دریافت

بیانات در جلسه درس خارج فقه در پی شهادت عالم مؤمن و مظلوم شیخ نمر

بیانات در جلسه درس خارج فقه در پی شهادت عالم مؤمن و مظلوم شیخ نمر
دریافت

بیانات در جلسه درس خارج فقه در پی شهادت عالم مؤمن و مظلوم شیخ نمر

بیانات در جلسه درس خارج فقه در پی شهادت عالم مؤمن و مظلوم شیخ نمر
دریافت

بیانات در جلسه درس خارج فقه در پی شهادت عالم مؤمن و مظلوم شیخ نمر

بیانات در جلسه درس خارج فقه در پی شهادت عالم مؤمن و مظلوم شیخ نمر
دریافت

بیانات در جلسه درس خارج فقه در پی شهادت عالم مؤمن و مظلوم شیخ نمر

بیانات در جلسه درس خارج فقه در پی شهادت عالم مؤمن و مظلوم شیخ نمر
دریافت

بیانات در جلسه درس خارج فقه در پی شهادت عالم مؤمن و مظلوم شیخ نمر

بیانات در جلسه درس خارج فقه در پی شهادت عالم مؤمن و مظلوم شیخ نمر
دریافت

بیانات در جلسه درس خارج فقه در پی شهادت عالم مؤمن و مظلوم شیخ نمر

بیانات در جلسه درس خارج فقه در پی شهادت عالم مؤمن و مظلوم شیخ نمر
دریافت