پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار رئیس‌جمهوری خلق چین و هیئت همراه

دریافت آلبوم:

دیدار رئیس‌جمهوری خلق چین و هیئت همراه

دیدار رئیس‌جمهوری خلق چین و هیئت همراه
دریافت

دیدار رئیس‌جمهوری خلق چین و هیئت همراه

دیدار رئیس‌جمهوری خلق چین و هیئت همراه
دریافت

دیدار رئیس‌جمهوری خلق چین و هیئت همراه

دیدار رئیس‌جمهوری خلق چین و هیئت همراه
دریافت

دیدار رئیس‌جمهوری خلق چین و هیئت همراه

دیدار رئیس‌جمهوری خلق چین و هیئت همراه
دریافت

دیدار رئیس‌جمهوری خلق چین و هیئت همراه

دیدار رئیس‌جمهوری خلق چین و هیئت همراه
دریافت

دیدار رئیس‌جمهوری خلق چین و هیئت همراه

دیدار رئیس‌جمهوری خلق چین و هیئت همراه
دریافت

دیدار رئیس‌جمهوری خلق چین و هیئت همراه

دیدار رئیس‌جمهوری خلق چین و هیئت همراه
دریافت

دیدار رئیس‌جمهوری خلق چین و هیئت همراه

دیدار رئیس‌جمهوری خلق چین و هیئت همراه
دریافت

دیدار رئیس‌جمهوری خلق چین و هیئت همراه

دیدار رئیس‌جمهوری خلق چین و هیئت همراه
دریافت

دیدار رئیس‌جمهوری خلق چین و هیئت همراه

دیدار رئیس‌جمهوری خلق چین و هیئت همراه
دریافت

دیدار رئیس‌جمهوری خلق چین و هیئت همراه

دیدار رئیس‌جمهوری خلق چین و هیئت همراه
دریافت