پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

سومين بازديد رهبر معظم انقلاب از بم – سراسر ايران را مقاوم سازي کنيم

دریافت آلبوم:

سومين بازديد رهبر معظم انقلاب از بم – سراسر ايران را مقاوم سازي کنيم

دریافت

سومين بازديد رهبر معظم انقلاب از بم – سراسر ايران را مقاوم سازي کنيم

دریافت

سومين بازديد رهبر معظم انقلاب از بم – سراسر ايران را مقاوم سازي کنيم

دریافت

سومين بازديد رهبر معظم انقلاب از بم – سراسر ايران را مقاوم سازي کنيم

دریافت

سومين بازديد رهبر معظم انقلاب از بم – سراسر ايران را مقاوم سازي کنيم

دریافت

سومين بازديد رهبر معظم انقلاب از بم – سراسر ايران را مقاوم سازي کنيم

دریافت

سومين بازديد رهبر معظم انقلاب از بم – سراسر ايران را مقاوم سازي کنيم

دریافت

سومين بازديد رهبر معظم انقلاب از بم – سراسر ايران را مقاوم سازي کنيم

دریافت

سومين بازديد رهبر معظم انقلاب از بم – سراسر ايران را مقاوم سازي کنيم

دریافت

سومين بازديد رهبر معظم انقلاب از بم – سراسر ايران را مقاوم سازي کنيم

دریافت

سومين بازديد رهبر معظم انقلاب از بم – سراسر ايران را مقاوم سازي کنيم

دریافت

سومين بازديد رهبر معظم انقلاب از بم – سراسر ايران را مقاوم سازي کنيم

دریافت

سومين بازديد رهبر معظم انقلاب از بم – سراسر ايران را مقاوم سازي کنيم

دریافت

سومين بازديد رهبر معظم انقلاب از بم – سراسر ايران را مقاوم سازي کنيم

دریافت

سومين بازديد رهبر معظم انقلاب از بم – سراسر ايران را مقاوم سازي کنيم

دریافت