پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراه

دریافت آلبوم:

دیدار دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراه

دیدار دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراه
دریافت

دیدار دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراه

دیدار دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراه
دریافت

دیدار دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراه

دیدار دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراه
دریافت

دیدار دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراه

دیدار دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراه
دریافت

دیدار دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراه

دیدار دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراه
دریافت