پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

پیام تسلیت در پی درگذشت آقای حمید سبزواری

دریافت آلبوم:

پیام تسلیت در پی درگذشت آقای حمید سبزواری

پیام تسلیت در پی درگذشت آقای حمید سبزواری
دریافت

پیام تسلیت در پی درگذشت آقای حمید سبزواری

پیام تسلیت در پی درگذشت آقای حمید سبزواری
دریافت

پیام تسلیت در پی درگذشت آقای حمید سبزواری

پیام تسلیت در پی درگذشت آقای حمید سبزواری
دریافت

پیام تسلیت در پی درگذشت آقای حمید سبزواری

پیام تسلیت در پی درگذشت آقای حمید سبزواری
دریافت

پیام تسلیت در پی درگذشت آقای حمید سبزواری

پیام تسلیت در پی درگذشت آقای حمید سبزواری
دریافت

پیام تسلیت در پی درگذشت آقای حمید سبزواری

پیام تسلیت در پی درگذشت آقای حمید سبزواری
دریافت