پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

انتصاب سرلشکر فیروزآبادی به مشاورت عالی فرماندهی نظامی کل قوا

دریافت آلبوم:

انتصاب سرلشکر فیروزآبادی به مشاورت عالی فرماندهی نظامی کل قوا

انتصاب سرلشکر فیروزآبادی به مشاورت عالی فرماندهی نظامی کل قوا
دریافت

انتصاب سرلشکر فیروزآبادی به مشاورت عالی فرماندهی نظامی کل قوا

انتصاب سرلشکر فیروزآبادی به مشاورت عالی فرماندهی نظامی کل قوا
دریافت

انتصاب سرلشکر فیروزآبادی به مشاورت عالی فرماندهی نظامی کل قوا

انتصاب سرلشکر فیروزآبادی به مشاورت عالی فرماندهی نظامی کل قوا
دریافت