پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار رییس‌جمهوری ونزوئلا و هیات همراه

دریافت آلبوم:

دیدار رییس‌جمهوری ونزوئلا و هیات همراه

دیدار رییس‌جمهوری ونزوئلا و هیات همراه
دریافت

دیدار رییس‌جمهوری ونزوئلا و هیات همراه

دیدار رییس‌جمهوری ونزوئلا و هیات همراه
دریافت

دیدار رییس‌جمهوری ونزوئلا و هیات همراه

دیدار رییس‌جمهوری ونزوئلا و هیات همراه
دریافت

دیدار رییس‌جمهوری ونزوئلا و هیات همراه

دیدار رییس‌جمهوری ونزوئلا و هیات همراه
دریافت

دیدار رییس‌جمهوری ونزوئلا و هیات همراه

دیدار رییس‌جمهوری ونزوئلا و هیات همراه
دریافت

دیدار رییس‌جمهوری ونزوئلا و هیات همراه

دیدار رییس‌جمهوری ونزوئلا و هیات همراه
دریافت

دیدار رییس‌جمهوری ونزوئلا و هیات همراه

دیدار رییس‌جمهوری ونزوئلا و هیات همراه
دریافت

دیدار رییس‌جمهوری ونزوئلا و هیات همراه

دیدار رییس‌جمهوری ونزوئلا و هیات همراه
دریافت