پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار رییس شورای ریاست‌جمهوری بوسنی و هرزگوین و هیات همراه

دریافت آلبوم:

دیدار رییس شورای ریاست‌جمهوری بوسنی و هرزگوین و هیات همراه

دیدار رییس شورای ریاست‌جمهوری بوسنی و هرزگوین و هیات همراه
دریافت

دیدار رییس شورای ریاست‌جمهوری بوسنی و هرزگوین و هیات همراه

دیدار رییس شورای ریاست‌جمهوری بوسنی و هرزگوین و هیات همراه
دریافت

دیدار رییس شورای ریاست‌جمهوری بوسنی و هرزگوین و هیات همراه

دیدار رییس شورای ریاست‌جمهوری بوسنی و هرزگوین و هیات همراه
دریافت

دیدار رییس شورای ریاست‌جمهوری بوسنی و هرزگوین و هیات همراه

دیدار رییس شورای ریاست‌جمهوری بوسنی و هرزگوین و هیات همراه
دریافت

دیدار رییس شورای ریاست‌جمهوری بوسنی و هرزگوین و هیات همراه

دیدار رییس شورای ریاست‌جمهوری بوسنی و هرزگوین و هیات همراه
دریافت

دیدار رییس شورای ریاست‌جمهوری بوسنی و هرزگوین و هیات همراه

دیدار رییس شورای ریاست‌جمهوری بوسنی و هرزگوین و هیات همراه
دریافت