پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار آقای جوکو ویدودو رئیس‌جمهوری اندونزی

دریافت آلبوم:

دیدار آقای جوکو ویدودو رئیس‌جمهوری اندونزی

دیدار آقای جوکو ویدودو رئیس‌جمهوری اندونزی
دریافت

دیدار آقای جوکو ویدودو رئیس‌جمهوری اندونزی

دیدار آقای جوکو ویدودو رئیس‌جمهوری اندونزی
دریافت

دیدار آقای جوکو ویدودو رئیس‌جمهوری اندونزی

دیدار آقای جوکو ویدودو رئیس‌جمهوری اندونزی
دریافت

دیدار آقای جوکو ویدودو رئیس‌جمهوری اندونزی

دیدار آقای جوکو ویدودو رئیس‌جمهوری اندونزی
دریافت

دیدار آقای جوکو ویدودو رئیس‌جمهوری اندونزی

دیدار آقای جوکو ویدودو رئیس‌جمهوری اندونزی
دریافت

دیدار آقای جوکو ویدودو رئیس‌جمهوری اندونزی

دیدار آقای جوکو ویدودو رئیس‌جمهوری اندونزی
دریافت

دیدار آقای جوکو ویدودو رئیس‌جمهوری اندونزی

دیدار آقای جوکو ویدودو رئیس‌جمهوری اندونزی
دریافت

دیدار آقای جوکو ویدودو رئیس‌جمهوری اندونزی

دیدار آقای جوکو ویدودو رئیس‌جمهوری اندونزی
دریافت