پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

پیام قدردانی و تشکر از مردم به خاطر حضور گسترده در انتخابات

دریافت آلبوم:

پیام قدردانی و تشکر از مردم به خاطر حضور گسترده در انتخابات

دریافت