پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

بیانات در ابتدای جلسه درس خارج فقه درباره کشتار مسلمانان در میانمار

دریافت آلبوم:

بیانات در ابتدای جلسه درس خارج فقه درباره کشتار مسلمانان در میانمار

دریافت

بیانات در ابتدای جلسه درس خارج فقه درباره کشتار مسلمانان در میانمار

دریافت

بیانات در ابتدای جلسه درس خارج فقه درباره کشتار مسلمانان در میانمار

دریافت

بیانات در ابتدای جلسه درس خارج فقه درباره کشتار مسلمانان در میانمار

دریافت