پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

عیادت نماینده رهبر انقلاب اسلامی از مجروحان زلزله کرمانشاه

دریافت آلبوم:

عیادت نماینده رهبر انقلاب اسلامی از مجروحان زلزله کرمانشاه

دریافت

عیادت نماینده رهبر انقلاب اسلامی از مجروحان زلزله کرمانشاه

دریافت

عیادت نماینده رهبر انقلاب اسلامی از مجروحان زلزله کرمانشاه

دریافت

عیادت نماینده رهبر انقلاب اسلامی از مجروحان زلزله کرمانشاه

دریافت

عیادت نماینده رهبر انقلاب اسلامی از مجروحان زلزله کرمانشاه

دریافت

عیادت نماینده رهبر انقلاب اسلامی از مجروحان زلزله کرمانشاه

دریافت

عیادت نماینده رهبر انقلاب اسلامی از مجروحان زلزله کرمانشاه

دریافت

عیادت نماینده رهبر انقلاب اسلامی از مجروحان زلزله کرمانشاه

دریافت

عیادت نماینده رهبر انقلاب اسلامی از مجروحان زلزله کرمانشاه

دریافت

عیادت نماینده رهبر انقلاب اسلامی از مجروحان زلزله کرمانشاه

دریافت

عیادت نماینده رهبر انقلاب اسلامی از مجروحان زلزله کرمانشاه

دریافت

عیادت نماینده رهبر انقلاب اسلامی از مجروحان زلزله کرمانشاه

دریافت

عیادت نماینده رهبر انقلاب اسلامی از مجروحان زلزله کرمانشاه

دریافت