پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار وزیر اوقاف و جمعی از علمای سوریه

دریافت آلبوم:

دیدار وزیر اوقاف و جمعی از علمای سوریه

دیدار وزیر اوقاف و جمعی از علمای سوریه
دریافت

دیدار وزیر اوقاف و جمعی از علمای سوریه

دیدار وزیر اوقاف و جمعی از علمای سوریه
دریافت

دیدار وزیر اوقاف و جمعی از علمای سوریه

دیدار وزیر اوقاف و جمعی از علمای سوریه
دریافت

دیدار وزیر اوقاف و جمعی از علمای سوریه

دیدار وزیر اوقاف و جمعی از علمای سوریه
دریافت

دیدار وزیر اوقاف و جمعی از علمای سوریه

دیدار وزیر اوقاف و جمعی از علمای سوریه
دریافت

دیدار وزیر اوقاف و جمعی از علمای سوریه

دیدار وزیر اوقاف و جمعی از علمای سوریه
دریافت

دیدار وزیر اوقاف و جمعی از علمای سوریه

دیدار وزیر اوقاف و جمعی از علمای سوریه
دریافت

دیدار وزیر اوقاف و جمعی از علمای سوریه

دیدار وزیر اوقاف و جمعی از علمای سوریه
دریافت

دیدار وزیر اوقاف و جمعی از علمای سوریه

دیدار وزیر اوقاف و جمعی از علمای سوریه
دریافت

دیدار وزیر اوقاف و جمعی از علمای سوریه

دیدار وزیر اوقاف و جمعی از علمای سوریه
دریافت