پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار وزیر و جمعی از کارکنان وزارت اطلاعات

دریافت آلبوم:

دیدار وزیر و جمعی از کارکنان وزارت اطلاعات

دریافت

دیدار وزیر و جمعی از کارکنان وزارت اطلاعات

دریافت

دیدار وزیر و جمعی از کارکنان وزارت اطلاعات

دریافت

دیدار وزیر و جمعی از کارکنان وزارت اطلاعات

دریافت

دیدار وزیر و جمعی از کارکنان وزارت اطلاعات

دریافت

دیدار وزیر و جمعی از کارکنان وزارت اطلاعات

دریافت

دیدار وزیر و جمعی از کارکنان وزارت اطلاعات

دریافت

دیدار وزیر و جمعی از کارکنان وزارت اطلاعات

دریافت

دیدار وزیر و جمعی از کارکنان وزارت اطلاعات

دریافت

دیدار وزیر و جمعی از کارکنان وزارت اطلاعات

دریافت

دیدار وزیر و جمعی از کارکنان وزارت اطلاعات

دریافت

دیدار وزیر و جمعی از کارکنان وزارت اطلاعات

دریافت

دیدار وزیر و جمعی از کارکنان وزارت اطلاعات

دریافت

دیدار وزیر و جمعی از کارکنان وزارت اطلاعات

دریافت

دیدار وزیر و جمعی از کارکنان وزارت اطلاعات

دریافت

دیدار وزیر و جمعی از کارکنان وزارت اطلاعات

دریافت