پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار رئیس جمهور سریلانکا و هیات همراه

دریافت آلبوم:

دیدار رئیس جمهور سریلانکا و هیات همراه

دریافت

دیدار رئیس جمهور سریلانکا و هیات همراه

دریافت

دیدار رئیس جمهور سریلانکا و هیات همراه

دریافت

دیدار رئیس جمهور سریلانکا و هیات همراه

دریافت

دیدار رئیس جمهور سریلانکا و هیات همراه

دریافت

دیدار رئیس جمهور سریلانکا و هیات همراه

دریافت

دیدار رئیس جمهور سریلانکا و هیات همراه

دریافت

دیدار رئیس جمهور سریلانکا و هیات همراه

دریافت

دیدار رئیس جمهور سریلانکا و هیات همراه

دریافت