پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت آلبوم:

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

جناب آقای محسن قاسمی دانشجوی مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، قاری قرآن
دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

جناب آقای مجدالدین معلمی دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، مجری مراسم
دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

چناب آقای فرشاد متبوع، دانشجوی دکترای مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف
دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

سرکار خانم حسنا جمشیدی، دانشجوی دکترای دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و مسئول گروه جهادی دندان‌پزشکی
دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

جناب آقای حسین اخگرپور، دبیر اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان
دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

جناب آقای اسماعیل کوهی مقدم، دبیر تشکیلات تحکیم وحدت
دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

جناب آقای محمدجواد معتمدی نژاد، دبیر جنبش عدالت‌خواه دانشجویی
دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

جناب آقای سید محمدعلی واردی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف و عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران
دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

سرکار خانم سحر مهرابی، عضو شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم
دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

جناب آقای حسن بکتاشی، دبیر اتحادیه دوم دانشگاه آزاد اسلامی
دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

جناب آقای سیدمهدی خلیق رضوی، دانشجوی فوق دکترای علوم شناختی
دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

جناب آقای محمد رضاپور، نماینده کانون‌های فرهنگی و هیأت‌های مذهبی
دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

جناب آقای محمدرضا گلرو مفرد، دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل
دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت

دیدار جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دریافت