پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت آلبوم:

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

از راست: آقایان فاضل نظری، محسن مومنی شریف، مرتضی امیری اسفندقه و علیرضا قزوه
دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

از راست: آقایان سعید اوحدی، عباس براتی پور، ناصر فیض و فاضل نظری
دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

آقای عباس براتی پور
دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای کریمی مراغه ای
دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای رضا صالحی از ساری
دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی سرکار خانم فاطمه معصومه شریف از کاشان
دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی سرکار خانم عالیه مهرابی از یزد
دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی سرکار خانم فائزه زرافشان از یزد
دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی سرکار خانم سمانه روشنایی از قم
دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی سرکار خانم سیده فرشته حسینی از ایلام
دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای محمدحسین ملکیان از اصفهان
دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

آقای مرتضی امیری اسفندقه، شاعر و مجری مراسم
دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

آقایان مرتضی امیری اسفندقه و علیرضا قزوه، مجریان مراسم
دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی استاد علی موسوی گرمارودی
دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای افشین علا
دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی استاد قادر طهماسبی (فرید)
دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای یوسفعلی میرشکاک
دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای صفرعلی احمدی از افغانستان
دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای دکتر علی اکبرشاه استاد دانشگاه دهلی هند
دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای عسکر شاهی از اردبیل
دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای عسکر شاهی از اردبیل
دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای یوسفعلی میرشکاک
دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای ایوب پرندآور از فارس
دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای جواد اسلامی از خراسان رضوی
دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای میلاد حبیبی از استان اصفهان
دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای محمود کسبی
دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای بابک اسلامی از اردبیل
دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

آقایان سید عباس صالحی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) و غلامعلی حداد عادل
دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای سید علی شکراللهی از استان اصفهان
دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای جواد جعفری نسب از سبزوار
دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای عباس احمدی
دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی حجت الاسلام حسین مودب از مشهد مقدس
دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای سید اکبر سلیمانی از استان کهگیلویه و بویراحمد
دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای مجید لشکری از استان سیستان و بلوچستان
دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای دکتر غلامعلی حداد عادل
دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی استاد ولی الله کلامی
دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای فاضل نظری
دریافت

دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی

شعرخوانی آقای میلاد عرفان پور
دریافت