پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

عیادت نمایندگان رهبر انقلاب از مجروحان حادثه تروریستی اهواز

دریافت آلبوم:

عیادت نمایندگان رهبر انقلاب از مجروحان حادثه تروریستی اهواز

دریافت

عیادت نمایندگان رهبر انقلاب از مجروحان حادثه تروریستی اهواز

دریافت

عیادت نمایندگان رهبر انقلاب از مجروحان حادثه تروریستی اهواز

دریافت

عیادت نمایندگان رهبر انقلاب از مجروحان حادثه تروریستی اهواز

دریافت

عیادت نمایندگان رهبر انقلاب از مجروحان حادثه تروریستی اهواز

دریافت

عیادت نمایندگان رهبر انقلاب از مجروحان حادثه تروریستی اهواز

دریافت

عیادت نمایندگان رهبر انقلاب از مجروحان حادثه تروریستی اهواز

دریافت

عیادت نمایندگان رهبر انقلاب از مجروحان حادثه تروریستی اهواز

دریافت

عیادت نمایندگان رهبر انقلاب از مجروحان حادثه تروریستی اهواز

دریافت

عیادت نمایندگان رهبر انقلاب از مجروحان حادثه تروریستی اهواز

دریافت

عیادت نمایندگان رهبر انقلاب از مجروحان حادثه تروریستی اهواز

دریافت

عیادت نمایندگان رهبر انقلاب از مجروحان حادثه تروریستی اهواز

دریافت

عیادت نمایندگان رهبر انقلاب از مجروحان حادثه تروریستی اهواز

دریافت

عیادت نمایندگان رهبر انقلاب از مجروحان حادثه تروریستی اهواز

دریافت

عیادت نمایندگان رهبر انقلاب از مجروحان حادثه تروریستی اهواز

دریافت

عیادت نمایندگان رهبر انقلاب از مجروحان حادثه تروریستی اهواز

دریافت