پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دریافت آلبوم:

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

آقای مصطفی زمانیان، دکترای مدیریت دولتی از دانشگاه تهران و موسس شرکت دانش بنیان
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دکتر سورنا ستاری معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دکتر منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دکتر منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دکتر سورنا ستاری معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دکتر منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

آقای امیرعلی رزقی، قاری قرآن کریم و رتبه برتر کنکور سراسری
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

آقای علی نظامی، مجری برنامه، دارنده مدال نقره المپیاد فیزیک کشوری
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

خانم الهام حیدری، دانشجوی ممتاز
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

آقای سید ابوالفضل میررضی دانشجوی روان شناسی دانشگاه تهران و رتبه دوم کنکور سراسری گروه علوم انسانی سال 1394
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

آقی مصطفی اسماعیلی شایان دانشجوی دکترای مهندسی انرژی دانشگاه تربیت مدرس
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

خانم منصوره نادری پور، دانشجوی دکترای مهندسی صنایع و برنده جایزه بنیاد ملی نخبگان
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

آقای احمد آبنیکی، دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و رتبه پنج کنکور دکترای سال 94
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

خانم نکو پناهی، رتبه برتر بورد تخصصی بیماری‌های داخلی و دستیار فوق تخصصی بیماری‌های غدد
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

آقای امین جهان بخشی، دانشجوی مقطع پسادکترا و رتبه سوم آزمون بورد تخصصی جراحی مغز و اعصاب سال 93
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

خانم زینب اکبری، دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی، دارنده مدال نقره المپیاد دانش آموزی و دانشجوی نمونه کشوری
دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دریافت

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

دریافت