پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار رییس جمهوری عراق و هیات همراه

دریافت آلبوم:

دیدار رییس جمهوری عراق و هیات همراه

دریافت

دیدار رییس جمهوری عراق و هیات همراه

دریافت

دیدار رییس جمهوری عراق و هیات همراه

دریافت

دیدار رییس جمهوری عراق و هیات همراه

دریافت

دیدار رییس جمهوری عراق و هیات همراه

دریافت

دیدار رییس جمهوری عراق و هیات همراه

دریافت