پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار جمعی از فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی ارتش

دریافت آلبوم:

دیدار جمعی از فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی ارتش

دریافت

دیدار جمعی از فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی ارتش

دریافت

دیدار جمعی از فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی ارتش

دریافت

دیدار جمعی از فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی ارتش

دریافت

دیدار جمعی از فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی ارتش

دریافت

دیدار جمعی از فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی ارتش

دریافت

دیدار جمعی از فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی ارتش

دریافت

دیدار جمعی از فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی ارتش

دریافت

دیدار جمعی از فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی ارتش

دریافت

دیدار جمعی از فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی ارتش

دریافت

دیدار جمعی از فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی ارتش

دریافت

دیدار جمعی از فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی ارتش

دریافت

دیدار جمعی از فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی ارتش

دریافت