پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای استان خراسان جنوبی

دریافت آلبوم:

دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای استان خراسان جنوبی

دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای استان خراسان جنوبی

دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای استان خراسان جنوبی

دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای استان خراسان جنوبی

دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای استان خراسان جنوبی

دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای استان خراسان جنوبی

دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای استان خراسان جنوبی

دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای استان خراسان جنوبی

دریافت

دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای استان خراسان جنوبی

دریافت