پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

آیت الله هاشمی شاهرودی

دریافت آلبوم:

آیت الله هاشمی شاهرودی

آیت الله هاشمی شاهرودی
دریافت

آیت الله هاشمی شاهرودی

آیت الله هاشمی شاهرودی
دریافت

آیت الله هاشمی شاهرودی

آیت الله هاشمی شاهرودی
دریافت

آیت الله هاشمی شاهرودی

آیت الله هاشمی شاهرودی
دریافت

آیت الله هاشمی شاهرودی

آیت الله هاشمی شاهرودی
دریافت

آیت الله هاشمی شاهرودی

آیت الله هاشمی شاهرودی در دوران دفاع مقدس (اتاق عملیات والفجر مقدماتی- در کنار آیت الله موسوی اردبیلی و شهید سیدمحمدباقر حکیم)
دریافت

آیت الله هاشمی شاهرودی

آیت الله هاشمی شاهرودی
دریافت

آیت الله هاشمی شاهرودی

آیت الله هاشمی شاهرودی
دریافت

آیت الله هاشمی شاهرودی

آیت الله هاشمی شاهرودی
دریافت

آیت الله هاشمی شاهرودی

آیت الله هاشمی شاهرودی
دریافت

آیت الله هاشمی شاهرودی

آیت الله هاشمی شاهرودی
دریافت

آیت الله هاشمی شاهرودی

دریافت

آیت الله هاشمی شاهرودی

دریافت