پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیات همراه

دریافت آلبوم:

دیدار دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیات همراه

دریافت

دیدار دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیات همراه

دریافت

دیدار دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیات همراه

دریافت

دیدار دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیات همراه

دریافت

دیدار دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیات همراه

دریافت

دیدار دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیات همراه

دریافت

دیدار دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و هیات همراه

دریافت