پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار رئیس‌جمهوری سوریه

دریافت آلبوم:

دیدار رئیس‌جمهوری سوریه

دیدار رئیس‌جمهوری سوریه
دریافت

دیدار رئیس‌جمهوری سوریه

دیدار رئیس‌جمهوری سوریه
دریافت

دیدار رئیس‌جمهوری سوریه

دریافت

دیدار رئیس‌جمهوری سوریه

دیدار رئیس‌جمهوری سوریه
دریافت

دیدار رئیس‌جمهوری سوریه

دیدار رئیس‌جمهوری سوریه
دریافت

دیدار رئیس‌جمهوری سوریه

دیدار رئیس‌جمهوری سوریه
دریافت

دیدار رئیس‌جمهوری سوریه

دیدار رئیس‌جمهوری سوریه
دریافت

دیدار رئیس‌جمهوری سوریه

دیدار رئیس‌جمهوری سوریه
دریافت

دیدار رئیس‌جمهوری سوریه

دیدار رئیس‌جمهوری سوریه
دریافت

دیدار رئیس‌جمهوری سوریه

دیدار رئیس‌جمهوری سوریه
دریافت